GWOBRAU BUSNES CONWY 2019

ENILLWYR A TERFYNOLWYR 2019

Busnes y Flwyddyn

Worldspan

 

Noddir gan

Mae Worldspan Plc yn ddigwyddiad integredig, gwasanaeth llawn, asiantaeth greadigol a digidol sy’n cynnwys tri brand. Cynhyrchiad Worldspan, Worldspan Creative & Worldpsan. Wedi’i sefydlu ym 1972 fel yr asiantaethau rheoli corfforaethol arbenigol cyntaf yn Ewrop dros y 47 mlynedd diwethaf, mae’r sefydliad wedi tyfu’n sylweddol. Yn ogystal â’u swyddfa yn Abergele mae ganddynt bellach swyddfeydd yn Llundain, Manceinion ac yn fwyaf diweddar Lerpwl.

Dywedodd y beirniaid fod hwn yn gymhwysiad eithriadol – maent wedi dangos arloesedd, ôl troed busnes a thwf da a strategaeth brand. Mae ganddynt gynllun recriwtio cadarn ac maent yn dangos buddsoddiad rhagorol yn eu tîm.

   

 

_______________________________________

BUSNES Y FLWYDDYN

TERFYNOLWYR Y CATEGORI

EKULT GROUP LTD

EXILE SPORTSWEAR

PERO FOODS LTD

THE ROCKS AT PLAS CURIG HOSTEL

 

_______________________________________

Busnes Twristiaeth y Flwyddyn

Alpine Travel

 

Noddir gan

 

Alpine Travel yw’r gweithredwr bysiau mwyaf yng Ngogledd Cymru sydd â mwy na 45 mlynedd o brofiad. Maent yn darparu gwasanaethau rheoli cyrchfannau o’r radd flaenaf i’r DU yn ogystal â gweithredwyr teithiau rhyngwladol i’r rhanbarth
Dywedodd y beirniaid eu bod yn teimlo bod y cwmni wedi arloesi, o ran cynhyrchion newydd, ac ehangu ei gynnig i ymwelwyr ledled Conwy. Hyfforddwyr to gwydr newydd a bysiau mini, i roi profiadau pob tywydd a llwybrau newydd a chynnig drwy gydol y flwyddyn. Mae’r rhain yn amlwg yn cysylltu â dyheadau’r sir o ddarparu cyrchfan twristiaeth gydol y flwyddyn, a chynyddu gwariant ymwelwyr.

Fel busnes lleol mae eu hymglymiad â Cruise Cymru a bod yn brif weithredwr bysiau ym Mhorthladd Caergybi yn ardderchog, ac mae’n dod â Chonwy i elwa o filoedd o ymwelwyr mordaith. Yn olaf, mae Alpine yn parhau i ddatblygu a thyfu ac mae caffael Jones Holidays yn eu galluogi i ddatblygu ymhellach i’r farchnad wyliau ar lefel genedlaethol. Mae Gogledd Cymru a Chonwy yn rhan annatod o’r cynnig hwn

 

 

_______________________________________

 

BUSNES TWRISTIAETH Y FLWYDDYN

TERFYNOLWYR Y CATEGORI

ST GEORGES HOTEL

THE ELM TREE

THE ROCKS

SW MYNNYDD CYMRAEG

 

_______________________________________

Busnes Bach y Flwyddyn

The Grape to Glass

Cefnogir gan

The Grape to Glass is a specialised independent wine and gin retailer with unique on premises tasting experiences.

The judges commented that the business has shown a continual good level of new business. They have been creative in terms of marketing and provide a unique offering. They have used technology to drive and control their business and have worked in collaboration with other local businesses.

_______________________________________

 

BUSNES BACH Y FLWYDDYN

TERFYNOLWYR Y CATEGORI

CELTIC WELLBEING LTD

EXILE SPORTSWEAR

LIMB-ART LTD

NCC RESOURCES LTD

PJW LAW

THE ROCKS AT PLAS CURIG HOSTEL

 

_______________________________________

Busnes Newydd y Flwyddyn

Limb- Art

Noddir gan

 

Mae LIMB-Art yn gwmni dylunio a gweithgynhyrchu Prydeinig a sefydlwyd gan y nofiwr a’r medalwr Paralympaidd Mark a’i wraig Rachael yng nghanol Gogledd Cymru sy’n ymroddedig i gynhyrchu cloriau coesol prosthetig oer. Cafodd ei eni allan o awydd ysgubol i helpu defnyddwyr prosthetig eraill i fagu eu hyder, ymfalchïo yn yr hyn sydd ganddynt a chael hwyl wrth ddangos hynny!

Dywedodd y beirniaid fod hwn yn gais a gyflwynwyd yn dda – roedd profiad a heriau personol Mark yn golygu ei fod yn y sefyllfa orau i droi’r cysyniad yn fusnes. Mae ganddynt eisoes y farchnad ryngwladol ac mae ganddynt ethos gwych o “Stand Out and Stand Proud”

_______________________________________

 

BUSNES NEWYDD Y FLWYDDYN

TERFYNOLWYR Y CATEGORI

BETWEEN THE BAYS GUESTHOUSE

PARKLAND PLACE

THE PROFIT WORKS

THE ROCKS AT PLAS CURIG HOSTEL

 

_______________________________________

Busnes Arloesedd y Flwyddyn

Limb- Art

Cefnogir gan

 

Maent yn cynnig 4 cynllun unigryw o orchudd coesau prosthetig o wahanol feintiau i weddu i’r gwisgwr gan roi siâp coes yn erbyn yr opsiwn polyn sydd ar gael ar hyn o bryd gan y GIG. Dywedodd y beirniaid fod hwn yn gynnyrch arloesol ac roeddent wedi defnyddio proses weithgynhyrchu unigryw i farchnad fyd-eang ac roedd eu syniadau ar gyfer twf yn y dyfodol yn gryf.

_______________________________________

BUSNES ARLOESEDD Y FLWYDDYN

TERFYNOLWYR Y CATEGORI

FULLNESS OF LIFE MINISTRIES

LIMB-ART LTD

NCC RESOURCES LTD

PET PLACE

THE PET JOINT

_______________________________________

Gweithiwr Eithriadol y Flwyddyn

Kirsty Williams

Tan y Ddraig Ceramic Cafe

 

Noddir gan

 

Mae Tan y Ddraig yn gaffi ceramig yng Nghonwy, yn lle i ddod a phaentio crochenwaith tra’n cael diod o de neu goffi ac efallai cacen i’ch cadw i fynd.

Dywedodd y beirniaid – mae Kirsty wedi dangos lefel uchel o fenter ers dod i weithio yng Nghaffi Cerameg Tan y Ddraig. Mae hi’n gallu rhedeg y busnes o ddydd i ddydd yn unig ac mae wedi dangos ymrwymiad tymor hir. Bydd hi’n mynd y filltir ychwanegol ac mae bob amser yn dod i fyny gyda gwên.

 

_______________________________________

GWEITHIWR EITHRIADOL Y FLWYDDYN

TERFYNOLWYR Y CATEGORI

JAYNE HAROLD – THE OASIS GWELY A BRECWAST

MATTHEW WILLIAMS – GARETH HUGHES & CO

_______________________________________

Busnes Bwyd a Diod y Flwyddyn

Sheldon’s Bar & Bistro

Noddir gan

 

Bar & Bistro Sheldon yw’r “City Bar in the Bay” newydd yng nghanol Bae Colwyn. Wedi’i hagor 5 mis yn ôl, mae Sheldon yn darparu ar gyfer marchnad darged eang gan ddefnyddio cynhyrchion a gynhyrchir yn lleol ac a gafwyd yn lleol.
Dywedodd y beirniaid fod y busnes wedi dangos arloesedd gyda’u cynnig cynnyrch. Roeddent wedi dangos cynlluniau twf trawiadol ac wedi dangos mentrau marchnata da ynghyd â chyfranogiad cymunedol.

_______________________________________

BUSNES BWYD A DIOD Y FLWYDDYN

TERFYNOLWYR Y CATEGORI

3RD SPACE

BWYTY SIGNATURES

THE ERSKINE ARMS

 

_______________________________________

Busnes TG/ Digidol y Flwyddyn

Freegames.org

Noddir gan

 

mae Freegames.org yn datblygu a chyhoeddi gemau rhad ac am ddim iachus y gellir eu chwarae ar unwaith ar unrhyw ddyfais – maent yn anelu at fod yn anadl o awyr iach heb unrhyw hysbysebion a gemau mewn-gêm sy’n wirioneddol 100% am ddim.
Roedd y beirniaid wedi eu plesio gan y cyflwyniad o ansawdd uchel a ddangosodd ddefnydd gwych o ymchwil marchnata i dyfu’r busnes. Roeddent yn dangos lefelau uchel o graffter busnes ac ymagwedd fentrus tuag at syniad presennol o gynhyrchu gemau.

 

 

_______________________________________

Prentis y Flwyddyn

Melanie Davis

Cymunedau am Waith

Noddir gan

 

Dechreuodd Melanie ei phrentisiaeth gyda Communities 4 Work ym mis Medi 2017 ar ôl osgoi unrhyw gymwysterau academaidd oherwydd ei dyslecsia. Mae hi wedi mynd ymlaen i ennill ei chymhwyster prentisiaeth uwch mewn Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad ac mae hyn yn dyst i’w gwaith caled a’i hymrwymiad.
Mae ymroddiad Mel i helpu eraill i oresgyn eu hanawsterau personol eu hunain yn ysbrydoledig. Mae’n cael ei pharchu’n fawr gan ei chydweithwyr am y gefnogaeth y mae’n ei darparu a’i bod yn gwneud ei gorau i sicrhau bod pob person yn teimlo ei fod wedi’i gynnwys.

_______________________________________

 

PRENTIS Y FLWYDDYN

TERFYNOLWYR Y CATEGORI

MATT FRANGOS-SWINDLEY

MAYA WAUD

SCOTT VELLA

 

_______________________________________

Busnes Gwyrdd y Flwyddyn

Seibiant

Noddir gan

 

Mae Seibiant yn adwerthwr te a choffi rhydd rhydd sydd wedi’u lleoli allan o’u siop yng Nghonwy. Gall cwsmeriaid elwa o’u gwybodaeth helaeth am ystod eang o de a choffi. Maent yn gwerthu ar-lein ac i fusnesau lleol.
Dywedodd y beirniaid fod Seibiant wedi dangos o’u cais eu bod yn barod i roi effaith amgylcheddol uwchlaw elw. Mae eu cynlluniau datblygu yn sicrhau cynaliadwyedd fel blaenoriaeth. Maent wedi dangos pryder am fudd cymdeithasol yn ogystal â’r amgylchedd.

_______________________________________

 

BUSNES GWYRDD Y FLWYDDYN

TERFYNOLWR Y CATEGORI

 

16 TRINITY SQUARE

 

_______________________________________

Menter Gymdeithasol y Flwyddyn

The Rabbit Hole Cafe

Cefnogir gan

 

 

Menter gymdeithasol yw Caffi Rabbit Hole a sefydlwyd yn 2014 gan Mind Aberconwy ac mae’n darparu rhaglen o weithgareddau gan gynnwys profiad gwaith go iawn a hyfforddiant wedi’i anelu’n benodol at y bobl hynny sydd â thrallod meddyliol a / neu emosiynol presennol.

Dywedodd y beirniaid fod hwn yn enghraifft ardderchog o fenter gymdeithasol leol yn cynhyrchu ei hincwm ei hun drwy fasnachu tra’n darparu hyfforddiant a chyfleoedd gwaith hefyd i ddadfreinio pobl leol.

_______________________________________

MENTER GYMDEITHASOL Y FLWYDDYN

TERFYNOLWYR Y CATEGORI

BLIND VETERANS UK (LLANDUDNO)

TAPE COMMUNITY MUSIC & FILM

WELSH MOUNTAIN ZOO

 

_______________________________________

 

Arweinydd Busnes y Flwyddyn

Cheryl Williams

Noddir gan

 

Dechreuodd Cheryl Williams weithio i Colwyn Colwyn yn 2017 fel Swyddog Prosiect a daeth yn rheolwr yn 2018. Mae Colwyn Bid yn Fenter Gymdeithasol ddi-elw a ariennir gan fusnesau ym Mae Colwyn trwy ardoll flynyddol, y mae Cais Colwyn yn ei defnyddio i ariannu prosiectau i wella’r ardal, darparu gwasanaethau ychwanegol a gwneud Bae Colwyn yn lle gwell i weithio, byw ac ymweld ag ef.
Dywedodd y beirniaid fod Cheryl wedi dangos ei bod wedi dangos arweinyddiaeth gref ac wedi cael effaith fel rheolwr Bid Colwyn. Mae hyn yn ei dro wedi arwain at gyflawni canlyniadau i gynyddu proffil Bae Colwyn trwy’r prosiectau y mae wedi’u cyflawni.

_______________________________________

ARWEINYDD BUSNES Y FLWYDDYN

TERFYNOLWYR Y CATEGORI

JOHN JONES, POWLSONS DESIGN & PRINT

OWEN SMITH, NCC RESOURCES

 

_______________________________________

Gwobr Cyfrifoldeb Corfforaethol Cymdeithasol

Marks & Spencer Llandudno

 

Noddir gan

Bydd pawb yn adnabod Marks and Spencer fel manwerthwr rhyngwladol. Dywedodd y beirniaid – Fel busnes masnachol cenedlaethol mae Marks & Spencer Llandudno wedi dangos cefnogaeth hirsefydlog sy’n canolbwyntio ar achosion Conwy a chymunedol.

Roeddent yn dangos ymrwymiad i ddatblygu perthynas ag ystod ehangach o sefydliadau bob blwyddyn

They showed a commitment to developing relationships with a wider range of organisations each year.

 

_______________________________________

GWOBR CYFRIFOLDEB CYMDEITHASOL CORFFORAETHOL

TERFYNOLWR Y CATEGORI

Dreigiau Gogledd Cymru

 

_______________________________________

Gwobr Ffocws Cwsmeriaid Gorau

Canine & Co.

Noddir gan

 

Cymerodd Jan & Ian Young werthwr cŵn o ddillad cŵn ar y we ym mis Hydref 2016. Maent wedi parhau i redeg y busnes ar y we ond erbyn hyn maent hefyd yn rhedeg siop 3 llawr ym Metws y Coed sy’n cynnig popeth y gallai fod ei angen arnoch ar gyfer eich cŵn “The Siop Gŵn Ultimate ”gan Canine & Co.

Roedd y beirniaid wedi eu plesio â sut mae’r busnes yn ymdrechu i wrando a gweithredu ar adborth cwsmeriaid. Maent yn ceisio gwella perfformiad y busnes yn barhaus ac maent wedi datblygu yn seiliedig ar anghenion eu cwsmeriaid. Mae manwerthwyr lleol eraill wedi eu hargymell fel “Mynd i’r Lle” ac fe wnaethant hefyd ddangos bod eu cymuned yn cymryd rhan drwy roi yn ôl

 

_______________________________________

GWOBR FFOCWS CWSMERIAID GORAU

TERFYNOLWYR Y CATEGORI

Alpine Travel

Exile Sportswear

NCC Resources

The Pet Joint