Busnes y Flwyddyn

Wedi ei gydnabod fel arweinydd yn y maes, yn dangos cynnydd mewn gwerthiant, cyfrif pennau, proffidioldeb a chyfran o’r farchnad dros y 3 blynedd ddiwethaf. Bydd y Wobr hon yn mynd i’r busnes sy’n gallu arddangos y lefelau uchaf o dwf a chynllun cadarn ar gyfer perfformiad ariannol cynaliadwy.

Sponsored by

Busnes Bach y Flwyddyn

Cydnabod busnesau bach sy’n perfformio ar lefel uchel o fewn eu sector o’r diwydiant, gan gynnwys Cwmnïau Cyfyngedig, Masnachwyr Unigol a busnesau Un Swyddfa / Swyddfa yn y Cartref gyda llai na 10 o weithwyr.

Sponsored by

Busnes Newydd y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn cydnabod busnesau sydd wedi dechrau masnachu o fewn y 24 mis diwethaf, wedi rhagori ar eu targedau cychwynnol ar gyfer twf ac eisoes yn dangos arwyddocâd o fewn y diwydiant y maent yn gweithredu ynddo. Dylai hefyd fod ganddynt y swyddogaethau ar gyfer llwyddiant parhaus ac ehangiad posibl.

Sponsored by

Arweinydd Busnes y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn cydnabod pobl fusnes sy’n arddangos meddwl busnes strategol, sydd ag ysbryd entrepreneuraidd rhagorol ac yn cael eu hystyried yn arweinwyr yn eu maes gan eraill. Ar agor i unigolion sydd naill ai’n hunangyflogedig neu’n cael eu cyflogi gan fusnes.

Sponsored by

Prentis y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn cydnabod prentisiaid sydd naill ai’n gweithio tuag at neu sydd wedi cwblhau eu prentisiaeth yn ddiweddar. Bydd yr unigolyn wedi dangos cynnydd rhagorol ac ymrwymiad i’w datblygiad personol eu hunain ac wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i fusnes y cwmni y maent yn gweithio iddo. Rhaid i'r sefydliad / tiwtor neu gyflogwr hyfforddi fynd gyda'r cais a / neu ei gyflwyno.

Sponsored by

Gwobr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Nod y wobr hon yw cydnabod busnesau corfforaethol sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol neu wedi cael effaith gadarnhaol ar bobl, yr amgylchedd neu wella cynaliadwyedd yng Nghonwy.

Sponsored by

Gwobr Canolbwyntio Orau ar Gwsmeriaid

Mae’r wobr hon yn cydnabod busnesau sy’n dangos cysylltiad cryf rhwng gwasanaeth cwsmeriaid ac elw. Rhaid i’r busnes gael ei godi o amgylch anghenion ei gynulleidfa darged a bod wedi nodi ac wedi rhagori wrth ddarparu yn erbyn disgwyliadau cwsmeriaid.

Sponsored by

Menter Gymdeithasol y Flwyddyn

Nod y wobr hon yw cydnabod menter gymdeithasol sydd â gweledigaeth glir ac yn cyflawni ei Ddatganiad Cenhadaeth Cymdeithasol, sydd â thwf cynaliadwy a pherfformiad ariannol, ac yn cyflawni lefel uchel o ymgysylltu â chwsmeriaid a'r gymuned.

Sponsored by

Busnes Gwyrdd y Flwyddyn

Mae’r Wobr hon yn cydnabod y cwmnïau sy’n dangos ymrwymiad llwyddiannus i gymell cynaliadwyedd drwy eu busnes, cydbwyso ymrwymiadau cymdeithasol, amgylcheddol ac ariannol. Rhaid i’r busnes arddangos amgylchedd da neu arfer cynaliadwyedd, gan leihau costau ynni, lleihau gwastraff neu leihau eu hôl troed carbon drwy ddulliau eraill.

Sponsored by

Busnes Bwyd a Diod y Flwyddyn

Mae’r wobr yn cydnabod busnesau bwyd a diod sy’n dangos gwir ymrwymiad i gynnyrch lleol. Bydd beirniaid yn ystyried busnesau sy’n cynnig rhagoriaeth o ran ansawdd a gwasanaeth, ac yn arddangos arloesi o safbwynt cynhyrchion a gwasanaethau

Sponsored by

Gweithiwr Eithriadol y Flwyddyn

Os oes gennych weithiwr rydych chi’n teimlo y dylid rhoi cydnabyddiaeth wirioneddol iddo / iddi a gwobr, yna beth am ddweud wrthym pam eu bod yn cael eu gwerthfawrogi cymaint. Gall hwn fod yn weithiwr sydd wedi dangos menter ragorol ac wedi mynd y tu hwnt i’w dyletswyddau, neu rywun sy'n ymroddedig ac yn effeithiol

Sponsored by

Busnes Twristiaeth y Flwyddyn

Mae'r categori hwn yn agored i unrhyw sefydliad, waeth beth fo'i faint, sy'n gysylltiedig â chyflwyno twristiaeth, atyniadau ymwelwyr neu letygarwch. Mae hyn yn cynnwys gwestai, bwytai, atyniadau ymwelwyr, profiadau a digwyddiadau, ond heb eu cyfyngu iddynt. Rhaid i'r busnes ddangos perfformiad rhagorol mewn nifer o agweddau ac mae wedi helpu i roi Conwy ar y map twristiaeth.

Sponsored by

Busnes TG/ Digidol y Flwyddyn

Wedi ei anelu at fusnesau Conwy sydd wedi manteisio ar dechnoleg i ddarparu gwell gwasanaeth i gwsmeriaid neu i greu mantais weithredol neu ar gyfer busnesau sydd wedi gwella'r profiad i gwsmeriaid neu weithwyr drwy ddefnyddio technoleg mewn modd clyfar

Sponsored by

Busnes Arloesedd y Flwyddyn

Ydi’ch cwmni chi wedi cael syniad penigamp? Cynnyrch neu wasanaeth newydd, neu ffordd newydd o weithio sydd wedi rhoi hwb i berfformiad ac elw? Os felly, mae’r beirniaid yn chwilio am fusnesau fel eich un chi. Bydd yn rhaid ichi fedru dangos sut fuoch chi’n arloesol, a sut mae hynny wedi dod â budd masnachol i’ch busnes.

Sponsored by