Gwobrau Busnes Conwy 2019

Ers 2012 rydym wedi bod yn dathlu busnes yn sir Conwy, yr arloeswyr, y prentisiaid, y bach, y newydd, a’r gwych – holl lwyddiannau busnes yng Nghonwy.

Rydym am wneud mwy na’ch llongyfarch a rhoi tlws i chi. Mae Gwobrau Conwy yn bodoli gan ein bod yn credu fod gan fusnes rôl allweddol i’w chwarae wrth fynd i’r afael â phroblemau eraill fel diweithdra, tlodi, sgiliau a chydraddoldeb.

Ein bwriad, drwy gynnal y Gwobrau a thrwy waith ein tîm cymorth busnes drwy’r flwyddyn yw creu cymuned fusnes gryfach, fwy llwyddiannus yng Nghonwy sy’n helpu pawb i dyfu, i atynnu cwsmeriaid, partneriaid, talent, a buddsoddwyr newydd.

 


Mae Cartrefi Conwy yn falch iawn o fod yn Brif Noddwr yng Ngwobrau Busnes Conwy eto eleni ac i fod yn rhan o'r dathliad gwych hwn o'r holl waith sy'n digwydd ledled y sir.

“Dathlwyd 10 mlynedd o Cartrefi Conwy llynedd ac rwy’n hynod o falch o’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni yn yr amser hwn. Ni fyddai unrhyw un o’r rhain wedi’i gyflawni heb y busnesau lleol yr ydym wedi gweithio gyda hwy dros y blynyddoedd, o wasanaethau argraffu a dylunio i gontractwyr adeiladu a chyflenwyr. Edrychwn ymlaen at y 10 mlynedd nesaf a byddwn yn gweithio gyda busnesau mwy anhygoel yng Nghonwy.”

Andrew Bowden, Prif Weithredwr Cartrefi Conwy

Mehefin 21ain 2019
Bydd yn noson wych!

Nid yn unig y mae noson y Gwobrau yn ddigwyddiad gwych yn dathlu llwyddiant busnes yn Sir Conwy, ond dro ar ôl tro, clywn sut mae perthnasoedd busnes cryf wedi’u hadeiladu yn ystod y digwyddiad gwych hwn. Dyna pam ein bod yn croesawu unrhyw un i ddod, i ddod ynghyd a gwneud cysylltiadau, llongyfarch ein cymuned fusnes a’n cyfoedion am wneud gwaith gwych a dathlu Conwy fel lle gwych i wneud busnes!

“Mae’r noson wobrwyo yn achlysur perffaith i ddod at ei gilydd gyda busnesau o’r un anian – i fwynhau a chymeradwyo llwyddiannau a chyflawniadau ei gilydd. “Mae hefyd yn gyfle gwych i gymryd cam yn ôl o’n dydd-i-ddydd ein hunain a dal i fyny ar y cyfan sy’n newydd ac arloesol ar draws y rhanbarth. Mae cymaint o bethau da yn digwydd yng Nghonwy, rydym yn edrych ymlaen at godi gwydraid i’r bobl sy’n gwneud iddo ddigwydd. ”

Justin Everley – Cyfarwyddwr Masnachol Adventure Parc Snowdonia

Meistr y Seremonïau

Gareth Wyn Jones

Mae Gareth, y ffermwr mynydd, wedi byw yn Nhy’n Llwyfan yn Llanfairfechan ar hyd ei oes ac mae ei deulu wedi bod yn ffermio’r tir yno ers dros 350 o flynyddoedd.
Mae wedi ymddangos ar sawl rhaglen megis “Mountain” gyda Griff Rhys Jones, “Snowdonia 1890”, “Wales In Four Seasons”, “Come Dine With Me” a CBBC. Yn fwy diweddar, mae rhaglenni megis “The Hill Farm” a enwebwyd am wobr BAFTA, “Farmer and the Food Chain” a “The Milkman” yn ei ddangos yn ceisio addysgu’r cyhoedd am fwyd, ffermio, ei dreftadaeth, traddodiadau sydd wedi eu datblygu dros amser maith a’r heriau.

Nid swydd yw ffermio i Gareth. Mae’n ffordd o fyw, bob awr o’r dydd. Ei uchelgais yw pontio’r bwlch rhwng trefi a chefn gwald. Mae o’r farn y byddai cael y cyhoedd i ddeall ffermio a chynhyrchiad bwyd o gymorth i werthu cynnyrch.
Mae hefyd yn awdur eithriadol o boblogaidd ac ar y cyfryngau cymdeithasol caiff ei adnabod fel y “ffermwr sy’n trydaru”

Tocynnau

Tocynnau Cyfarch

Enwebion

Bydd enwebiadau / busnesau sy’n bodloni’r meini prawf sylfaenol yn derbyn dau tocyn am ddim (un fesul busnes ac nid un fesul categori enwebedig).

Pan gewch chi wybod, byddwch yn derbyn cod i archebu eich tocyn am ddim, a a chyfle i brynu unrhyw docynnau ychwanegol.

Bwcio eich tocynnau

Tocynnau enwebion

Tocynnau Ychwannegol

Gwahoddedigion

Os nad ydych yn enwebu eich busnes / chi’ch hun, ac yr hoffech fynychu neu, os oes angen tocynnau ychwanegol arnoch ar gyfer gwahoddedigion, y gost yw £55.00+ TAW a gellir ei brynu trwy Eventbrite

Anfonwch e-bost at os byddai’n well gennych gael anfoneb

Bwrdd VIP

i 10

Yn cynnwys diodydd derbyniad croeso, pryd tri chwrs, 3 potel o win bwrdd a 4 potel o siampên yn ogystal â bocs anrhegion hardd.

Mae nifer cyfyngedig o dablau VIP ar gael.
Rydym yn argymell eich bod yn archebu’n gynnar trwy e-bostio:
gwobrau@conwy.gov.uk​


£ 675.00 + Pris Llawn TAW
£ 565.50 + TAW Enwebion cymwys (yn cynnwys dau
docyn am ddim, os yw’ch enwebiad wedi cyrraedd y meini prawf ar y rhestr fer leiaf)

Cewch anfoneb am y swm llawn