Telerau ac Amodau

Diffiniadau

Ystyr ‘Y Ganolfan Fusnes’ yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’i gyfleusterau cynadledda / cyfarfodydd, a elwir yn Ganolfan Fusnes Conwy. Mae’r ‘Cleient’ a ‘Chi’ yn golygu’r corff / cwmni trefnu a threfnu yn gyfrifol am gomisiynu unrhyw daliad ar gyfer y digwyddiad. Mae’r ‘Contract’ yn golygu’r cytundeb rhwng Canolfan Fusnes Conwy a’r Cleient am archebu penodol. Bydd y telerau a’r amodau hyn yn rhan o’r Contract, ynghyd ag unrhyw delerau eraill a nodir yn yr ohebiaeth.

Cadarnhad gan y Cleient

Ystyrir bod pob archeb yn dros dro nes bydd y Cleient yn dychwelyd y Contract o fewn 14 diwrnod ac mae cynrychiolydd o’r Ganolfan Fusnes wedi cadarnhau derbynneb, ac ar ôl hynny bydd pob darpariaeth o’r fath a gadwyd ar eich rhan yn ddarostyngedig i delerau ac amodau’r Contract.

Rhaid i’r Cleientiaid ddychwelyd y Contract a’u derbyn gan y Ganolfan Fusnes o fewn 14 diwrnod ar ôl eu cyhoeddi neu, os nad yw amser o’r fath ar gael cyn y dyddiad cyrraedd, gydag uchafswm o 48 awr. Os na dderbynnir y Contract gan y Ganolfan Fusnes yn ystod y cyfnod hwn, mae’r Ganolfan Fusnes yn cadw’r hawl i ryddhau’r archeb

Rhaid i rifau a / neu drefniadau gwesteion gael eu cadarnhau i’r Ganolfan Fusnes yn ysgrifenedig trwy lythyr neu e-bost. Rhaid hysbysu’r Ganolfan Fusnesau o leiaf 7 diwrnod cyn cyrraedd.

Canslo gan y Cleient

Dylid rhoi gwybod i staff y Ganolfan Fusnes am unrhyw ganslo yn y lle cyntaf ar lafar, ond mae’r Ganolfan Fusnes yn mynnu bod canslo’n cael eu rhoi yn ysgrifenedig gan y Cleient (trwy lythyr, ffacs neu e-bost).

Diddymu a dderbyniwyd 2-4 wythnos cyn y digwyddiad                         50% o dâl llogi ystafell yn berthnasol

Diddymu a dderbynnir 1-2 wythnos cyn y digwyddiad                            75% o dâl llogi ystafell yn berthnasol

Diddymu a dderbyniwyd lai na 1 wythnos cyn y digwyddiad                  100% o llogi ystafell, lluniaeth a thâl arlwyo yn gymwys

Diwygiadau neu Ddiddymu an y Ganolfan Fusnes

Os bydd angen i’r Ganolfan Fusnes am resymau y tu hwnt i’w reolaeth, wneud unrhyw newidiadau i’ch archeb, mae’n cadw’r hawl i gynnig dewis arall o gyfleusterau.

Os bydd y Cleient yn gwneud newidiadau sylweddol i’r rhaglen neu’r nifer o westeion a ddisgwylir, gallai hyn arwain at welliannau yn y cyfraddau a / neu gyfleusterau perthnasol a gynigir gan y Ganolfan Fusnes.

Gall y Ganolfan Fusnes ganslo’r archeb os:

Gallai’r archeb, ym marn y Ganolfan Fusnes, beryglu enw da’r Ganolfan Fusnes, y Cyngor, neu mae’n groes i bolisi

Cyrraedd / Gadael

Mae’r holl ystafelloedd ar gael yn unig ar gyfer yr amserau a’r dyddiadau a ddangosir ar eich Contract. Mae’r amserau hyn yn cynnwys cyfnodau sefydlu a chwalu ac efallai y bydd unrhyw estyniad yn codi tâl ychwanegol.

General

The Business Centre reserves the right to approve any externally arranged entertainment, services or activities that you have arranged and cannot accept liability for any resultant cost.

Os na all unrhyw un o’ch cynrychiolwyr gywiro unrhyw agwedd ar ymddygiad neu weithgareddau gwael yn annerbyniol i’r Ganolfan Fusnes, mae’n cadw’r hawl i derfynu eich archeb, pe bai hyn yn digwydd, ni fydd unrhyw arian yn cael ei ad-dalu i chi. Bydd penderfyniad y Ganolfan Fusnes yn derfynol.

Mae’n ofynnol i chi gael cymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw os ydych am osod eitemau at y waliau, y lloriau neu’r nenfydau ar gyfer y Ganolfan Fusnes. Rhaid ad-dalu costau atgyweirio unrhyw ddifrod a achosir i’r eiddo, y cynnwys neu’r tir gan unrhyw un o’ch cynrychiolwyr neu gynrychiolwyr yn llawn gan y Cleient.

Ni ellir defnyddio gwinoedd, ysbrydion na bwydydd a ddygwyd i’r Ganolfan Fusnes heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Ni fydd y Ganolfan Fusnes yn atebol am unrhyw fethiant i ddarparu neu oedi wrth ddarparu cyfleusterau, gwasanaethau neu ddiodydd o ganlyniad i ddigwyddiadau neu faterion y tu allan i’w rheolaeth.

Gellir defnyddio enw’r Ganolfan Fusnes mewn cyhoeddusrwydd, unwaith y bydd prawf o’r deunydd hyrwyddo wedi’i gytuno gyda’r Canolfan Busnes.

Ni all Canolfan Fusnes Conwy dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled neu ddifrod i unrhyw offer neu eiddo a ddaw i mewn, ei osod neu ei osod yn yr ystafell gyflogedig gan y Cleient. Os bydd unrhyw eiddo yn cael ei adael yn yr ystafell (au) cyflogedig, mae’r Ganolfan yn cadw’r hawl i gael gwared â’r eiddo. Disgwylir i’r Cleient adael yr ystafell yn yr un cyflwr ag y cawsant ei ddarganfod.

Dylai unrhyw ddeunyddiau pecyn / arddangos sy’n cael eu hanfon i’r Ganolfan Fusnes gael eu marcio’n glir gyda’r digwyddiad / cyfarfod. Ni dderbynnir pecynnau oni bai ei fod wedi’i drefnu yn flaenorol gyda staff lleoliad. Bydd pob pecyn yn cael ei lofnodi ar gyfer heb ei wirio.

Yswiriant

Wrth ystyried Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (y “perchennog”) yn rhoi’r caniatâd i gyflogwr ddefnyddio’r adeilad / cyfleusterau fel y disgrifir yn y cytundeb hwn at y dibenion a ddisgrifir ac am y cyfnod (au) a bennir, mae’r llogwr drwy hyn yn cytuno i indemnio a chadw’r indemniad perchennog yn erbyn:

1. Unrhyw anaf personol (gan gynnwys marwolaeth) i unrhyw un o berchnogion, asiantau neu weision perchnogion neu unrhyw berson arall sy’n deillio o esgeulustod y llogwr tra’n defnyddio’r eiddo / cyfleusterau a:

2. Pob colledion a hawliad mewn cysylltiad â niwed i’r eiddo / cyfleusterau, eiddo’r perchennog neu ddifrod i eiddo’r perchnogion, gweithwyr, asiantau neu weision neu i unrhyw berson arall eiddo o gwbl a all godi o esgeulustod y llogwr a:

3. Pob hawliad, galwad, achos, iawndal, costau, taliadau a threuliau o gwbl o ran y materion y cyfeirir atynt ym mhwyntiau 1 a 2 uchod, neu mewn perthynas â’r materion hynny.

Bydd y llogwr yn cynnal polisi yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gyda swm wedi’i yswirio o ddim llai na:

£ 2,000,000 (dibenion nad ydynt yn fusnes)

£ 5,000,000 * (dibenion busnes neu wleidyddol)

am cyfnod y defnydd o’r eiddo / cyfleusterau neu am unrhyw swm arall y bydd y perchennog yn ei gwneud yn ofynnol o bryd i’w gilydd.

Yn ôl disgresiwn y perchennog, bydd yr yswiriant gofynnol, fel y crybwyllir uchod, yn cael ei ddarparu gan bolisi a gynhelir gan y perchennog gydag yswiriwr enwog. Ni fydd y clawr hwn ar gael i unrhyw fudiadau masnachol, busnes neu wleidyddol nac unigolion ac ni fydd ar gael pe bai yswiriant eisoes yn meddu ar yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus sy’n bodloni’r Awdurdod. Bydd y llogwr yn talu i’r perchennog swm i’w nodi mewn perthynas â’r costau yswiriant (gweler isod) ac mae’n ymrwymo i ad-dalu’r perchennog mewn perthynas ag unrhyw ormodiadau polisi, sef £ 250 ar hyn o bryd, sy’n dod yn daladwy. Bydd manylion y polisi ar gael ar gais ac fe ystyrir bod y defnyddiwr wedi ei ddeall a’i dderbyn.

Bydd y cymalau uchod yn berthnasol i unrhyw denantiaeth / rhent / neu gontract arall rhwng yr Awdurdod a’r llogwr a bydd yn cael blaenoriaeth dros unrhyw amodau neu delerau llafar neu ysgrifenedig eraill.

* Efallai bydd yr Awdurdod yn pennu ffigwr uwch i gyd-fynd â’r risg.