WYTHNOS O WEITHDAI A SEMINARAU AR GYFER BUSNES
A NODDIR GAN CARTREFI CONWY

“Mae’n bleser mawr gennyf eich croesawu i’r 4ydd Wythnos Fusnes Sir Conwy. Mae Conwy’n enwog am ei gynnig twristiaeth, ein traethau, y cyfleoedd antur a’r amgylchedd gwych i chwarae ynddo, yn ogystal â’r llety a’r cynnig bwyd gwych. Ond mae gan y Sir gymaint mwy i’w gynnig o ran busnes a’r economi. Mae’r wythnos fusnes yn gyfle gwych i ni i gyd arddangos y bobl fusnes sy’n gwneud Conwy yn lle dynamig ac arloesol.

ANDREW BOWDEN, CARTREFI CONWY – PENODI NODDWYR WYTHNOS BUSNES CONWY 2019

DYDD LLUN, MEHEFIN 17EG

RHWYDWAITH MAWR GOGLEDD CYMRU

5.30 – 7.30yh
Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

TREFNWYD GAN THE POWER HOUSE
SIARADWR ALLWEDDOL DAVID EVANS,GYFARWYDDWR DYLAN’S

Fel y digwyddiad cyntaf yn Wythnos Fusnes Conwy 2019, rydym wrth ein bodd, ar y cyd â The Powerhouse Network bod y digwyddiad rhwydwaith gyda’r nos hwn yn dwyn ynghyd rwydweithiau blaenllaw ac arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol o bob rhan o’r rhanbarth.

Bydd y digwyddiad hwn a’r wythnos fusnes yn dechrau gyda chanapes a diodydd cyn i ni glywed gan Andrew Bowden, Prif Weithredwr Cartrefi Conwy, noddwyr yr Wythnos Fusnes a Gwobrau Busnes Conwy. Bydd Andrew yn agor yr wythnos a’r nos yn ffurfiol.

Bydd y brif araith yn dilyn gan David Evans, Rheolwr Gyfarwyddwr Bwyty Dylans, yn rhoi ei hanes o lwyddiant mewn busnes gyda Dylans a beth sydd nesaf ar y gorwel.

Yn dilyn ymlaen bydd amser i wneud cysylltiadau newydd, cyfarfod â phobl newydd, chwilio am ffyrdd o gydweithio a chynyddu eich proffil busnes personol yng nghymuned Busnes Gogledd Cymru a thu hwnt.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU LLE

DYDD MAWRTH, MEHEFIN 18FED

CYCHWYN A RHEDEG BUSNES: RHOI CYNNIG ARNI- BUSNES CYMRU

09:30- 16:30
Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn:

 • deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi’ch hun
 • gallu asesu eich sgiliau personol
 • gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes
 • deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes
 • gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith
 • gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

CLICIWCH YMA I BWCIO

MAWRTH, 18 MEHEFIN

GWEITHDY CYLLID MEWN BWYD A DIOD

Darparwyd gan CYWAIN

09:30 – 12:30
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, LL26 0DF

 • Deall rheolaeth ariannol
 • Cynllunio syml o’ch cyllid busnes o ddydd i ddydd
 • Prisio am elw
 • Cynllunio’ch dyfodol

Lluniaeth a bwffe cinio wedi’i gynnwys

Am ragor o fanylion ac i archebu eich lle, cysylltwch
â: marial.edwards@menterabusnes.co.uk

MAWRTH, 18 MEHEFIN

BRANDIO EICH BUSNES BWYD A DIOD

Darparwyd gan CYWAIN

13:00 – 16:00

Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, LL26 0DF

 • Deall pam mae brandio
  yn bwysig
 • Sut i ddylunio brand addas ar gyfer eich busnes
 • Canfyddiad cwsmeriaid
  o frandiau
 • Cynllunio ymgyrch hyrwyddo brand cost isel

Am ragor o fanylion ac i archebu eich lle, cysylltwch
â: marial.edwards@menterabusnes.co.uk

DYDD IAU, MEHEFIN 20

MAE GWELD YN CREDU

09:30- 11:30
Creu Menter, Station Rd, Mochdre, Colwyn Bay LL28 5EF

Mae Creu Menter wedi tyfu o fusnes newydd sbon bedair blynedd yn ôl i sefydliad gyda throsiant o dros £10 miliwn o bunnoedd sydd wedi cael ei enwi’n un o’r 100 menter gymdeithasol orau yn y DU.  Dysgwch fwy am sut y gall bod yn fenter gymdeithasol a gwreiddio diwylliant o fentergarwch yn eich sefydliad chi eich helpu chi i dyfu.

Dysgwch hefyd am ein Hacademi Arweinyddiaeth sy’n anelu at gynyddu gwytnwch a thwf unigolion a sefydliadau ar bob cam o’u datblygiad a chael blas ar ein rhaglenni arweinyddiaeth unigryw

Arweinyddiaeth mewn Ffordd Fentrus – blas o’r academi Creu Menter

ARCHEBU LLE

DYDD IAU, MEHEFIN 20

MARCHNATA ‘NUDGE’

14:00 – 16:00
Creating Enterprise, Station Rd, Mochdre, Colwyn Bay LL28 5EF

Eisiau ceisio ‘anelu’ eich cwsmeriaid at gynnyrch  penodol,  i newid ymddygiad neu danysgrifio i’ch newyddlen? Mae Nudge yn dechneg farchnata syml, cost effeithiol sy’n sicrhau canlyniadau. Mae’n siŵr eich bod yn cael eich ‘anelu’  i ryw raddau gan y brandiau mawr at eu cynnyrch bob dydd heb hyd yn oed sylweddoli hynny! Bydd y gweithdy hwn yn rhoi trosolwg byr o farchnata ‘anelu’  a pham ei fod mor effeithiol. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi sut y cafodd ei ddefnyddio yn y sector cyhoeddus a phreifat gyda chanlyniadau gwych.

“Rydw i wedi gweithio fel Partner Sicrwydd Busnes Cartrefi Conwy am y tair blynedd a hanner diwethaf. Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn ‘Nudge’ ac mewnwelediadau ymddygiadol a arweiniodd am fy mod yn cymryd rhan mewn prosiect llwyddiannus a oedd yn anelu at ‘hwb ‘ein tenantiaid tuag at wneud taliadau rhent ar-lein. Rwyf wedi defnyddio’r dysgu o’r prosiect hwnnw, a arweiniwyd gan arbenigwyr newid ymddygiad a marchnata cymdeithasol, i ddylanwadu ar y ffordd yr ydym yn cyfathrebu, yn allanol gyda’n tenantiaid ac yn fewnol gyda chydweithwyr. “

Gareth Leech – Partner Sicrwydd Busnes, Cartrefi Conwy

CLICIWCH YMA I BWCIO

DYDD IAU, MEHEFIN 20

GWEITHDY CYFLWYNIAD I DENDRO

09:30- 16:30
Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno

Gweithdy newydd sydd yn cyflwyno a rhoi gwybodaeth i fusnesau sydd yn newydd i dendro. Amcan y gweithdy yw;

 • Hwyluso Tendro i’r sector cyhoeddus,
 • Annog cyflenwyr dod o hyd i ag ymateb i gyfleoedd,
 • Annog defnydd o ‘GwerthwchiGymru’, gan hyrwyddo eu busnesau i brynwyr Sector Cyhoeddus a phrynwyr haen 1,
 • Nodi’r gofynion tendro a’r gweithdrefnau y gallai fod angen iddynt eu rhoi ar waith er mwyn gallu ymateb i dendr yn effeithiol,
 • Deall beth mae prynwyr yn edrych amdano,
 • Sylweddoli ar ffynonellau cymorth sydd ar gael,

Dylid cynghori’r rhai sy’n bresennol ar y gweithdy ddod â gliniadur / tabled efo nhw.

To book, visit Business Wales event finder

18 & 20, MEHEFIN

Cymorth Galw Heibio - Cymorth ar gyfer eich syniad busnes newydd anhygoel

10yb – 4yh

Lleoliad: Gofod Cydweithredu’r Ganolfan Fenter, Canolfan Fusnes

Conwy Oes gennych chi syniad busnes newydd syfrdanol? Gallech gael mynediad at ystod o gymorth gan yr Hwb Menter newydd AM DDIM am o leiaf 6 mis!

Mae’r Ganolfan Fenter yn darparu gwybodaeth, arweiniad, ysbrydoliaeth a gofod i entrepreneuriaid yng Ngwynedd, Ynys Môn, Conwy a Sir Ddinbych i drawsnewid eu syniad yn fusnes llwyddiannus. Ar gynnig yw defnyddio swyddfa gydweithredol, mynediad i gymuned o unigolion o’r un anian sy’n awyddus i rannu syniadau a chydweithio, cyngor 1 i 1 gan gynghorydd busnes, amrywiaeth o weithgareddau fel siaradwyr gwadd, hackathons, digwyddiadau gosod , gweithdai rhyngweithiol a llawer mwy.

Galwch heibio am sgwrs gyda ni.