Dydd Mawrth,

Gorffennaf  16 2019

18:00 – 20:00

Canolfan Fusnes Conwy

 

Cofrestrwch Yma

Tamaid o’r Cyffro

Mae Alana Spencer yn trafod popeth yn felys, o ddechrau busnes yng Nghymru, i bobi, i Syr Sugar ei hun!

Dewch draw i’r digwyddiad gwych hwn gyda’r nos yn cael ei gynnal gan yr Hwb Menter, ble fydd y ddynes busnes Alana Spencer yn rhoi trosolwg o’i thaith i greu ei etholfraint cacennau Ridiculously Rich.

Dechreuodd ei thaith yn 16 oed, lle gwerthodd siocled cartref mewn dwy siop yn Aberystwyth, ac mae wedi mynd o nerth i nerth ers hynny.

Byddwch chi wedi ei gweld yn ennill y rhaglen deledu ‘The Apprentice’, nawr cewch glywed sut y cyrhaeddodd lle mae hi rŵan. Nid yw’n ymwneud â lwc, mae’n ymwneud â gwaith caled ac angerdd go iawn am yr hyn y mae’n ei wneud.

Os nad yw hynny’n eich temtio, mae’r cynnyrch yn sicr o wneud, gan y bydd samplau o deisennau Ridiculously Rich ar gael i bawb sy’n mynychu.

Felly dewch draw i gael eich ysbrydoli, cwrdd â phobl o’r un anian, a gweld beth allwch chi ei ddysgu i’ch busnes!

 

 

Dydd Mawrth, Gorffennaf 16eg 2019

10:00- 16:30

Canolfan Fusnes Conwy

Cofrestrwch Yma

 

Digwyddiad am ddim

CYCHWYN A RHEDEG BUSNES: RHOI CYNNIG ARNI

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn:

 • deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi’ch hun
 • gallu asesu eich sgiliau personol
 • gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes
 • deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes
 • gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith
 • gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

 

 

Dydd Mercher, Gorffennaf 17eg 2019

09:30- 15:30

Canolfan Fusnes Conwy

Cofrestrwch Yma

Digwyddiad am ddim

Gweithdy Cyflwyniad i Dendro

Gweithdy newydd sydd yn cyflwyno a rhoi gwybodaeth i fusnesau sydd yn newydd i dendro. Amcan y gweithdy yw;

 • Hwyluso Tendro i’r sector cyhoeddus,
 • Annog cyflenwyr dod o hyd i ag ymateb i gyfleoedd,
 • Annog defnydd o ‘GwerthwchiGymru’, gan hyrwyddo eu busnesau i brynwyr Sector Cyhoeddus a phrynwyr haen 1,
 • Nodi’r gofynion tendro a’r gweithdrefnau y gallai fod angen iddynt eu rhoi ar waith er mwyn gallu ymateb i dendr yn effeithiol,
 • Deall beth mae prynwyr yn edrych amdano,
 • Sylweddoli ar ffynonellau cymorth sydd ar gael,

Dylid cynghori’r rhai sy’n bresennol ar y gweithdy ddod â gliniadur / tabled efo nhw.

 

 

Dydd Iau, Gorffennaf 18fed 2019

09:00- 11:30yb

Canolfan Fusnes Conwy

 

Cofrestrwch Yma

 

Ceir y digwyddiad hwn ei gyflwyno mewn partneriaeth â Cyflymu Cymru i Fusnesau, Hwb Menter, Natwest, Free Agent a Williams Denton.

 

Gwneud Treth Digidol yn Hawdd

Mae Gwneud Treth yn Ddigidol yn rhan allweddol o gynlluniau’r llywodraeth i’w wneud yn haws i unigolion a busnesau gadw ar ben eu materion treth a’i gael yn iawn y tro cyntaf. Newyddion da, yn tydi?

I‘r rhai sydd ddim yn ymwybodol:

Daeth Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW i rym ar 1af Ebrill 2019, a bydd yn effeithio eich busnes os ydych wedi’ch cofrestru ar gyfer TAW, ac os yw eich trosiant yn uwch na £ 85,000.

Yn y pen draw bydd Cyllid a Thollau EM yn cyflwyno Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer Treth Incwm a Threth Gorfforaeth – felly dewch i gael blaen arni!

Bydd y gweithdy AM DDIM hwn yn egluro’n union beth mae trethiant digidol yn ei olygu i chi a sut y gall meddalwedd am ddim eich helpu i oresgyn heriau y gallech eu gwynebu.

• Treth Digidol – Pryd fydd yn effeithio arnoch chi a sut i baratoi.

• Free Agent – Manteision meddalwedd cyfrifeg digidol a sut i ddechrau arni.

• William Denton – enghreifftiau ymarferol o sut maent wedi cefnogi busnesau lleol yn yr ardal hon.

• 9:00 i 9:30 Rhwydweithio agored a chofrestru

• 9:30 i 9:55 Treth Digidol

• 9:55 i 10:25 Meddalwedd Cyfrifeg Digidol

• 10:25 i 10:50 Williams Denton

• 10:50 Rhwydweithio a chau

 

 

 

 

Dydd Llun, Awst 5ed 2019

09:30- 16:30

Canolfan Fusnes Conwy

Digwyddiad am ddim

 

Cofrestrwch Yma

 

** Noder, ni allwn dderbyn y canlynol: **

Dim mwy na 1 o gynrychiolwyr ym mhob busnes yn y digwyddiad hwn

Dim Busnesau gyda mwy na 250 o Weithwyr (Cwmnïau BBach  a chanolig Yn Unig)

** Os ydych chi’n byw y tu allan i Gymru ond yn bwriadu sefydlu busnes yng Nghymru, fe’ch derbynnir ar ein Gweithdai *

 

“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch – canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”

Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards o gwmni Tender Write am sesiwn hyfforddi llawn ffeithiau ar sut i symud eich sgiliau ysgrifennu tendrau i’r lefel nesaf. A ydych chi’n tendro i’r sector breifat a chyhoeddus? Yna mae’r cwrs yma i chi.

Wedi ei ariannu gan Busnes Cymru, bydd y cwrs newydd yma yn rhoi mewnwelediad ffres a chanllawiau ymarferol clir ar sut i :

 • Wneud yn siwr fod eich cwmni yn “barod i dendro” pan fydd cyfleoedd yn codi
 • Sut i fod yn “Rheolwr Ceisiadau” o fewn eich busnes
 • Deall sut i greu cynnwys bidiau yn eich ymatebion
 • Rheoli’r broses adborth i greu bidiau gwell
 • Deall sut i greu ceisiai am gyfleoedd rhyngwadol yn ogystal â rhai yn y DU
 • Ymarferion ar ffurf gweithdy ymarferol ar werthuso, a datblygu ceisiadau buddugol

Mae Jamie yn ysgrifennwr ceisiadau tendro proffesiynol gyda hanes o ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus i ystod o gwmnïau ac amrywiaeth o ddiwydiannau o adeiladwaith, peirianneg sifil, rheoli cyfleusterau , gofal iechyd, a recriwtio.

Nid ydy’r cwrs yma yn ymdrin â sgiliau sylfaenol tendro. Yn hytrach, mae’r cwrs yn fwy addas i’r rhai sydd wedi tendro o’r blaen, ac yn rhwystredig gyda diffyg llwyddiant, neu sydd ddim yn deall sut i ddatblygu cynnwys eu tendrau i gyrraedd safon uwch gyda gwell canlyniadau. Mae’n weithdy hamddenol ei ffurf gyda chymysgedd o gyflwyniadau, trafodaeth grŵp, ac ymarferion ymarferol ar y diwrnod. Os nad ydych yn siŵr ble rydych yn mynd yn anghywir, neu sut i wella – yna bydd y cwrs yma yn rhoi mewnwelediad clir ar sut i “godi eich gem” mewn proses hynod gystadleuol.

 

 

 

Dydd Iau, Hydref 10fed 2019

09:30yb – 11:30yb

 

Canolfan Fusnes Conwy

 

Cofrestrwch Yma

 

Aelodau AM DDIM
Heb fod yn Aelodau £ 10.00 + TAW

Rhwydweithio ‘Rownd y Bwrdd’

Mewn cydweithrediad â Chanolfan Fusnes Conwy, mae Siambr Fasnach Gorllewin Sir Gaer a Gogledd Cymru yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal digwyddiad rhwydweithio gwych arall ‘Rownd y Bwrdd’.

Cynhelir y digwyddiad yng Nghanolfan Fusnes Conwy, sy’n canolbwyntio ar dwf a datblygiad busnes. Mae’r ganolfan yn ganolbwynt ar gyfer busnesau newydd ond hefyd ar gyfer busnesau presennol, gan eu helpu i ffynnu a thyfu o fewn amgylchedd modern a steilus.

Bydd gwesteion yn cael brecwast blasus, am ddim, cyn cymryd rhan yn ein rhwydweithio poblogaidd ‘rownd y bwrdd’. Mae digwyddiadau rhwydweithio Rownd y Bwrdd yn ffordd hwyliog, bywiog a chyfeillgar o ddod i adnabod pobl fusnes eraill yn y gymuned leol. Mae gan bob gwestai 2 funud i gyflwyno eu hunain a’u busnes, cyn symud o gwmpas y bwrdd a dod i adnabod pob cynrychiolydd, cyn cyfnewid cardiau busnes a symud ymlaen i dabl arall.

Gobeithiwn eich gweld chi yno ar yr hyn sy’n argoeli i fod yn ddigwyddiad gwych. Peidiwch ag anghofio dod â’ch cardiau busnes!

* Ni all pobl nad ydynt yn Aelodau fynychu un digwyddiad Siambr cyn ymuno, sylwer nad yw hyn ar gael i gyn-aelodau o’r Siambr *

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mercher, Hydref 9fed

09:30yb- 16:00yh

 

Canolfan Fusnes Conwy

 

Cofrestrwch Yma

 

 

 

Mae Siaradwyr a chyflwyniadau yn ystod y digwyddiad yn cynnwys:

– Shelley Davies, Pennaeth Partneriaeth ac Integreiddio, Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

– Pam dylem fod yn rhan o’r symudiad gwerth cymdeithasol? – Ben Carpenter, CEO, Social Value UK

-Safbwynt lleol, Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal a Llesiant Gogledd Cymru – Maria Bell, Rheolwr Busnes Rhanbarthol – Comisiynu

– Gwreiddio Gwerth Cymdeithasol ym Mhartneriaeth Awyr Agored, Tracey Evans Prif Weithredwr a Paul Frost, Cadeirydd a Phencampwr Gwerth Cymdeithasol y Bwrdd

Y pethau da a drwg am werth cymdeithasol – astudiaeth achos o Fanceinion, Anne Lythgoe, VCSE Accord Principal, Greater Manchester Combined Authority (GMCA)

I ddilyn bydd gweithdai a thrafodaethau bwrdd i rannu ymarfer da a chytuno ar y cyd ar fesuriadau o effaith gymdeithasol o fewn gweithgareddau comisiynu a chaffael ar draws gogledd Cymru.

 

 

Gwerth Cymdeithasol – Be’ ydy’r pwynt?

Sut y gally sector gwirfoddol a’r sector gyhoeddus gweithio i uchafu effaith ariannu, comisiynu a chaffael?

 

Mae tîm Social Value Cymru Mantell Gwynedd, mewn partneriaeth gyda Medrwn Môn, CVSC, DVSC, FLVC ag AVOW, yn rheoli prosiect Mesur a Rheoli Gwerth Cymdeithasol yng Ngogledd Cymru.

Rydym yn cefnogi mudiadau ar draws y Gogledd i fesur eu gwerth cymdeithasol a gwreiddio’r egwyddorion trwy ddefnyddio’r wybodaeth i wneud penderfyniadau mewnol. Mae’r mudiadau yn darparu gwasanaethau pwysig ar draws y Gogledd sydd yn cael eu hadnabod fel rhai o’r prif feysydd o angen yn yr Asesiad Anghenion Poblogaeth a hefyd Asesiad Llesiant Lleol. Mae’r rhain yn cynnwys gwasanaethau iechyd meddwl, gwasanaethau gofalwyr, plant a phobl ifanc, dioddefwyr o drais, unigrwydd o fewn cymunedau, gwasanaethau i gyn-filwyr a llawer mwy.

Yn ogystal, rydym yn cydlynu rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru sydd yn cyfarfod yn chwarterol. Mae’r aelodau’n cynnwys prifysgolion, Swyddogion Awdurdodau Lleol, Cynghorau Gwirfoddol Sirol, y Bwrdd Iechyd, mentrau cymdeithasol a mudiadau gwirfoddol. Bwriad y rhwydwaith yw rhannu gwybodaeth, ymarfer da ac ehangu’r dysgu yn y maes. Bydd aelodau yn cyfarfod a thrafod eu gwaith; sôn am unrhyw sialens ac i rwydweithio gyda phobl gyda syniadau tebyg.

Mae adran 16 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol, (a phartneriaid) i hyrwyddo’r datblygiad o fudiadau di-elw i ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth a gwasanaethau ataliol. Mae’r Codau Ymarfer cefnogol mewn perthynas â’r dyletswydd yma yn gofyn i awdurdodau lleol gyda phartneriaid o’r bwrdd iechyd i sefydlu fforymau rhanbarthol i gefnogi darparwyr gwerth cymdeithasol i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth o’r agenda cyffredin, ac i rannu a datblygu ymarfer da ac felly mae perthynas agos rhwng y grŵp llywio yma a’r rhwydwaith.

Mewn partneriaeth â Chydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal a Llesiant Gogledd Cymru, rydym yn trefnu digwyddiad i ddod a’r rhai sydd yn gwneud penderfyniadau a mudiadau trydydd sector ynghyd i ystyried sut gallwn gyflwyno tystiolaeth gwerth cymdeithasol a gwreiddio gwybodaeth effaith gymdeithasol i ddylanwadu ar benderfyniadau. Gyda’n gilydd gallwn rannu dysgu ac ymarfer da, a hefyd cytuno ar fesuriadau deilliannau effaith wrth symud ymlaen.

Yn ogystal â’r mudiadau sydd yn rhan o’r prosiect rydym yn gwahodd penaethiaid gwasanaethau, comisiynwyr, rheolwyr caffael, a rheolwyr ariannu i ymuno gyda ni yn y drafodaeth yma.