Beth sy’n eich gwneud yn fenter gymdeithasol yn “swyddogol”?

‘Ystyr menter gymdeithasol yw busnes sydd ag amcanion cymdeithasol yn bennaf ac sy’n ail-fuddsoddi unrhyw ‘elw’ er mwyn cyflawni’r amcanion hynny neu er budd y gymuned. Nid yw felly yn cael ei gymell gan yr angen i wneud yr elw mwyaf posib i gyfranddalwyr a pherchenogion.’

(Y diffiniad o’r Strategaeth Mentrau Cymdeithasol gwreiddiol ar gyfer Cymru, Llywodraeth Cymru 2005)

Dull yw menter gymdeithasol, nid term cyfreithiol. Defnyddir yr ymadrodd i ddisgrifio busnesau sy’n bodoli am reswm cymdeithasol. Allwch chi ddim cofrestru eich busnes yn gyfreithiol fel menter gymdeithasol. Mae amrywiaeth o ffurfiau cyfreithiol sy’n cael eu defnyddio i ymgorffori mentrau cymdeithasol. Mae menter gymdeithasol yn ymwneud â mabwysiadu cyfres o egwyddorion, waeth beth yw ffurf y sefydliad. Felly, os yw’r canlynol yn berthnasol i chi – rydych chi’n gweithredu fel menter gymdeithasol.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Bod â gweledigaeth gymdeithasol a/neu amgylcheddol glir (wedi eu nodi yn y dogfennau llywodraethu)
 • Creu’r rhan fwyaf o’ch incwm drwy fasnach
 • Ailfuddsoddi’r rhan fwyaf o’r elw er mwyn hybu’r Weledigaeth
 • gymdeithasol

(Ebrill 2014 – Cymerwyd o wefan Menter Gymdeithasol y DU)


Y ffurfiau cyfreithiol y byddwch yn masnachu oddi tanynt:

 1. Sefydliadau heb eu hymgorffori
 2. Cwmni Cyfyngedig drwy Warant
 3. Cwmni Buddiannau Cymunedol
 4. Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus – Model cydweithredol
 5. Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus – Model Buddiannau Cymunedol
 6. Sefydliad elusennol wedi ei ymgorffori
 7. Ymddiriedolaeth Elusennol


Lle Menter Gymdeithasol

Beth yw Lleoedd Menter Gymdeithasol?

Rhannau o’r DU lle mae gweithgaredd menter gymdeithasol yn ffynnu ydi Lleoedd Menter Gymdeithasol. O drefi, dinasoedd ac ardaloedd, mae mannau ar hyd a lled y DU yn cyhoeddi eu bod yn leoedd menter gymdeithasol sydd wedi ymrwymo i fuddsoddi yn y sector. Mae Menter Gymdeithasol y DU yn cydnabod y lleoedd hyn lle mae gweithgaredd menter gymdeithasol yn gryf drwy eu gwobrwyo gyda bathodyn Lle Menter Gymdeithasol, sy’n dathlu eu llwyddiannau ac yn eu cefnogi i dyfu.

Safle we Lleodd menter Gymdeithasol

 


 

Sefydlwyd Atebion Busnes Menter Gymdeithasol (a arferai gael ei adnabod fel y ‘Felin Drafod’) ym Medi 2012 er mwyn creu llais i Fenter Gymdeithasol yng Nghonwy.

Arweinwyr o’r sector Menter Gymdeithasol sy’n ffurfio’r grŵp. Mae’n darparu fforwm gwerthfawr i Benaethiaid y Mentrau Cymdeithasol ddod ynghyd i rwydweithio, edrych ar gynlluniau cydweithio, rhannu arferion da yn ogystal â rhoi’r cyfle i’r sector menter gymdeithasol i ymwneud â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a chyrff statudol eraill.

Llwyddodd y grŵp i dderbyn cydnabyddiaeth Lle Menter Gymdeithasol 2015 er mwyn dathlu a rhoi cydnabyddiaeth briodol i’r amrediad eang o fentrau cymdeithasol llwyddiannus sy’n darparu gwasanaethau a nwyddau ar draws yr ardal, a sy’n cyfrannu’n sylweddol i economi leol Conwy.

 

Gwefan Lleoedd Menterau Gymdeithasol Conwy

 


Gwybodaeth:

Canolfan Cydweithredol Cymru http://cymru.coop

W.C.V.A Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru http://www.wcva.org.uk/home?seq.lang=cy-GB

C.V.S.C Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy http://cvsc.org.uk/cy/

Menter Gymdeithasol y DU http://www.socialenterprise.org.uk/

Cwmnïau Cymdeithasol Cymru http://www.socialfirmswales.co.uk/

Llywodraeth Cymru – Strategaeth Menter Gymdeithasol / Cynllun gweithredu http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/publications/social-enterprise-action-plan-eia/?skip=1&lang=cy

Busnes Cymru https://businesswales.gov.wales/cy

Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru http://www.dtawales.org.uk/cym/

Conwy Business Centre