Jul 25

Mae’r Ganolfan Groeso newydd yn Llandudno bellach ar agor!

Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yn ein cartref newydd yng Nghanolfan Fictoria (nid yn bell o gwbl o’r hen swyddfa). Bydd ein staff cyfeillgar a gwybodus yn hapus i gynorthwyo drwy ddarparu: Gwasanaeth cadw llety Gwybodaeth am atyniadau Cynllunio taith Gwybodaeth am ddigwyddiadau Gwybodaeth am gludiant cyhoeddus Archebion National Express Archebion theatr lleol Archebion bws […]

>>

Jul 24

Dyfodol twristiaeth – lleisiwch eich barn

Mewn ymateb i gynlluniau Llywodraeth Y DU ar gyfer strategaeth ddiwydiannol a’r galw i sectorau gyflwyno cynnig am gytundeb, mae Visit Britain wedi lansio ymgynghoriad i gefnogi cais, dan arweiniad diwydiant, ar gyfer cytundeb sector newydd ar gyfer twristiaeth. Mae hyn yn gyfle i’r diwydiant twristiaeth gael ei gydnabod fel diwydiant y dyfodol, gan gystadlu’n […]

>>

Jun 30

Mae’n ddiwrnod Cenedlaethol Cyfryngau Cymdeithasol!

 Heddiw yw’r diwrnod i ddathlu pob agwedd cyfrwng cymdeithasol. A gan fod Academi Sgiliau wrth eu boddau efo’r cyfryngau cymdeithasol maent yn cynnig 20% oddi ar BOB un  o’u cyrsiau cyfryngau cymdeithasol sydd yn rhedeg dros y misoedd nesaf. I gymryd mantais o’r disgownt rhowch SocialMediaDay2017 yn y bwlch wrth dalu.  Gall y disgownt ei […]

>>

Jun 21

Dathlwch Ddydd Gŵyl Dewi – pecyn cymorth i fanwerthwyr

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, mae Bwyd a Diod Cymru wedi sefydlu eu pecyn cymorth Dydd Gŵyl Dewi i fanwerthwyr. Ceir awgrymiadau yn y pecyn cymorth ar sut gall busnesau ddenu mwy o gwsmeriaid, rhoi hwb i werthiant, ac mae’n cynnwys deunyddiau marchnata rhad ac am ddim. Beth am gysylltu cynnyrch newydd â’r dathliad hwn […]

>>

Gwobrau Busnes Conwy 2017

  Cyhoeddwyd pencampwyr busnes Conwy mewn seremoni wobrwyo flynyddol. Mae Gwobrau Busnes Conwy bellach yn eu pedwaredd flwyddyn ac maent yn dathlu pobl fusnes gorau sector preifat Conwy a’u cyfraniad at gymunedau a’r economi leol. Cyflwynwyd y gwobrau mewn seremoni yn Venue Cymru nos Wener a oedd yn cynnwys perfformiadau gan gôr ieuenctid Côr Conwy […]

>>

Canolfan Groeso Newydd Llandudno

Mae cynlluniau ar y gweill i symud Canolfan Groeso Llandudno  i Uned 26 yng Nghanolfan Victoria erbyn canol mis Gorffennaf. Bydd y Ganolfan Groeso newydd arfaethedig mewn lleoliad mwy gweladwy ac yn darparu siop un stop i ymwelwyr ar gyfer gwybodaeth, tocynnau, llety a phrofiad manwerthu sy’n hyrwyddo bwyd a diod lleol ac yn gwerthu cynhyrchion lleol. […]

>>

Cyflwyniad i Droi Treth yn Ddigidol

Mae Troi Treth yn Ddigidol yn rhan allweddol o gynlluniau’r Llywodraeth i’w gwneud yn haws i unigolion a busnesau dalu’r swm iawn o dreth a chadw trefn ar eu materion – sy’n golygu diwedd yr ad-daliad treth blynyddol i filiynau o bobl. Cyhoeddodd y Llywodraeth ei gweledigaeth ar gyfer moderneiddio’r system dreth yng Nghyllideb mis […]

>>

Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru

Mae ymgynghori yn rhoi’r cyfle i chi gael dweud eich dweud am ddatblygiadau newydd y mae Llywodraeth Cymru yn eu cyflwyno Pam fod Llywodraeth Cymru (LlC) yn ymgynghori? Mae ymgynghori yn helpu LlC i ddeall sut y gallai deddf neu bolisi effeithio arnoch chi. Mae’n eu helpu i ganfod eich barn chi a chael gwybod […]

>>

Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF)

Mae’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF) ar gael i fusnesau micro a bychan sydd â llai na 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn. Mae MSBF yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn sector twristiaeth Cymru.  Gellir ei defnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i uwchraddio […]

>>

Ydych chi’n berchen ar eiddo gwag?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy’n cynnig benthyciadau di-log i berchnogion sydd eisiau defnyddio eu heiddo gwag unwaith eto. Mae cynllun Troi Tai’n Gartrefi’n cynnig benthyciadau i adnewyddu, gwella ac addasu tai gwag i’w defnyddio fel llety preswyl. Gall eiddo cymwys gael benthyciad hyd at £25,000 fesul uned llety. Gall perchnogion, cwmnïau neu sefydliadau trydydd sector […]

>>
Conwy Business Centre