Apr 19

Neges gan yr Adran Trethi Busnes Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cliciwch ar y dolenni isod i gofrestru i dalu eich Trethi Busnes ar-lein E-Filio https://goo.gl/O0EvzR Taliadau Debyd Uniongyrchol https://goo.gl/E9pHZw Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: alyson.miliziano@conwy.gov.uk Ffon (01492) 576609 / Tel (01492) 576609

>>

Mar 14

Canolfannau Croeso Llandudno a Chonwy

Gwasnanaeth Archebu Gwely Wrth i dymor 2017 brysur agosáu, fe hoffem eich atgoffa am Wasanaeth Archebu Gwely y Ganolfan Groeso. Mae’r gwasanaeth hwn ar gyfer darparwyr llety a gwesteion. Mae’r Ganolfan Groeso hefyd yn gwerthu tocynnau ar gyfer atyniadau a gwasanaethau. Rydym yn dymuno cynyddu’r rhestr hwn! Cysylltwch ag Amy ar 01492 575968 am sgwrs […]

>>

Mar 10

Tyfwch eich busnes gyda thechnoleg ddigidol

Cefnogaeth RAD AC AM DDIM ar gael i helpu tyfu eich busnes gan Cyflymu Cymru i Fusnesau Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn darparu pecyn cynhwysfawr o gefnogaeth RAD AC AM DDIM gyda’r bwriad o helpu busnesau bach a chanolig* i dyfu gan fanteisio ar dechnolegau digidol newydd, megis cyfrifiadura cwmwl, meddalwedd ac apiau ar-lein, […]

>>

Feb 21

Hen £5 yn dod i ben

5 Mai 2017, ni fydd papurau £5 yn arian cyfreithiol mwyach, ac ni fyddant yn cael eu derbyn gan siopau. Beth sydd angen i mi ei wneud? Dim. Bydd Banc Lloegr yn dechrau tynnu £5 yn ôl yn raddol, wrth iddynt gael eu bancio gan adwerthwyr a busnesau. Os byddwch yn dal â rhai papurau […]

>>

Adolygiad Ardrethi Elusennol 2017-2020

Mae pob elusen sy’n gymwys ar hyn o bryd am Gymorth Ardrethi Elusennol Gorfodol neu Ddewisol, yn cael eu gwahodd i ailymgeisio, gan fod y cymorth sydd wedi’i roi yn barod yn dod i ben 31.03.17. Os nad ydych eisoes wedi cyflwyno Ffurflen Gais mewn perthynas â’r Adolygiad Ardrethi Elusennol newydd ar gyfer 2017-2020, byddwch […]

>>

Prom a Mwy

Mae Prom a Mwy yn ddigwyddiad teuluol sy’n cael ei gynnal ar hyd promenâd hyfryd Bae Colwyn ar ddydd Sadwrn 13 Mai 2017. Mae yna lwythi o weithgareddau AM DDIM yn Prom a Mwy i ddifyrru’r teulu. I enwi dim ond ychydig o’r hyn sy’n digwydd ar y traeth… profwch eich sgiliau gyrru gyda’r beiciau […]

>>

Hon yw’r flwyddyn!

Gwnewch 2017 gyfrif ar gyfer eich busnes eleni. Dim ots os ydych yn fusnes newydd neu’n fusnes wedi’i hen sefydlu, gall tîm benthyciadau micro Cyllid Cymru eich cefnogi gyda phecynnau hyblyg yn amrywio o £1000 i £50,000k, beth bynnag fo’ch nodau busnes eleni. Mae ein harian ar gyfer busnesau bach a chanolig Cymreig yn unig […]

>>

Mae’r cyrsiau BOSS Allforio ar gael nawr!

Ai Allforio yw’r cam nesaf er mwyn datblygu eich busnes? Os yw Masnachu’n Rhyngwladol yn rhywbeth rydych yn ei ystyried, gan gynnwys pa mor barod ydych i Allforio ac asesu’r ffactorau allweddol i Allforio llwyddiannus, ynghyd â chynllunio eich strategaeth Allforio, yna fe allai’r cyrsiau hyn eich helpu. Y cyrsiau yw: – Pam ddylai eich […]

>>

Ffrindiau Dementia

Rhaglen Cyfeillion Dementia y Gymdeithas Alzheimer’s ydi eu cynllun mwyaf erioed i newid canfyddiadau pobl o ddementia. Mae Dementia yn effeithio ar fywydau miliynau o bobl ledled y DU. Fe lansiwyd Cyfeillion Dementia i fynd i’r afael â’r stigma a diffyg dealltwriaeth sy’n golygu bod llawer o bobl sydd yn byw â’r cyflwr yn unig […]

>>

Feb 13

Fforwm Landlordiaid Conwy

Ddydd Iau 16 Chwefror 2017 5.30 – 8.00pm (Drysau ar agor am 5:00pm). Canolfan Busnes Conwy   Cyffordd Llandudno LL31 9YL Mae Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal eu Fforwm Landlordiaid nesaf ar 16 Chwefror 2017. Bydd y fforwm nesaf yn canolbwyntio ar fuddsoddi mewn eiddo a bydd cyflwyniadau […]

>>
Conwy Business Centre