Aug 22

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi – Cymorth Hunangyflogaeth

Dod o hyd i’r hyn y mae arnoch eisiau ei wybod am hunangyflogaeth gyda chyfres o weminarau bach Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Dechreuwch gyda Rhan 1 – Beth yw treuliau busnes a ganiateir? (Part 1 – What are allowable business expenses?) Peidiwch â cholli’r cyfle i gael pethau’n iawn Mae mwy o fideos a […]

>>

Yn dod yn fuan – Y Papur £10 newydd

Bydd y papur £10 polymer newydd ar gael ar 14 Medi. Bydd y papur newydd yn cynnwys yr awdures Jane Austen i nodi 200 mlynedd ers ei marwolaeth. Bydd yr hen bapur £10 yn cael ei dynnu’n raddol o gylchrediad pan maent yn cael eu bancio gan fanwerthwyr a busnesau. Gallwch barhau i ddefnyddio’r papur […]

>>

Yn dod yn fuan – Y Papur £10 newydd

Bydd y papur £10 polymer newydd ar gael ar 14 Medi. Bydd y papur newydd yn cynnwys yr awdures Jane Austen i nodi 200 mlynedd ers ei marwolaeth. Bydd yr hen bapur £10 yn cael ei dynnu’n raddol o gylchrediad pan maent yn cael eu bancio gan fanwerthwyr a busnesau. Gallwch barhau i ddefnyddio’r papur […]

>>

Swyddi Gwag Prentisiaeth

Helo bawb, Er mwyn cefnogi’r busnesau yr ydym yn ymgysylltu â nhw, rydym wedi penderfynu hyrwyddo cyfleoedd y maent yn eu creu ar gyfer prentisiaid yn eu busnesau. Gweler isod rhestr o Brentisiaethau a swyddi gwag Twf Swyddi Cymru (mae croeso i chi rannu’r rhestr hon ag unrhyw un yr ydych yn ei adnabod a […]

>>

Aug 21

Grant Cymorth i Fusnesau Conwy – Peidiwch a’i fethu!

A oes angen offer ychwanegol, cyfarpar TG, deunyddiau marchnata neu hyfforddiant arnoch i helpu’ch busnes i ehangu? Gallai Grant Cymorth i Fusnesau Conwy helpu â chostau’r eitemau hyn. Gallwch dderbyn hanner y costau tuag at offer cyfalaf.  Y grant uchaf sydd ar gael yw £1500. I wneud cais am y grant bydd angen i chi […]

>>

Cyllid ar gael i Helpu i chi Dyfu eich Busnes yng Nghonwy

Os ydych chi’n naill ai’n fusnes bach neu fawr, mae’r rhaglen Twf Swyddi Cymru yn helpu busnesau i recriwtio pobl ifanc i gael swyddi allweddol, gan eu helpu i ddatblygu, gan greu cyflogaeth ar yr un amser a byddwch yn cael ad-daliad 50 y cant o’r NMW tuag at gyflogau ar gyfer y chwe mis […]

>>

Cynlluniau Rhyddhad Ardrethi Newydd

Cyhoeddwyd Cynllun Rhyddhad Ardrethi newydd gan Ysgrifennydd Y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru ac yn cynnwys gostyngiad ardrethi posibl i fusnesau sy’n talu mwy yn dilyn Ailbrisio 2017. Mae dwy haen o ryddhad i eiddo manwerthu cymwys sydd wedi’u meddiannu sydd â Gwerth Ardrethol o £50,000 neu lai yn y flwyddyn ariannol […]

>>

Canolfan Byd Gwaith – Cymorth i Gyflogwyr

Mae’r Ganolfan Byd Gwaith yn cynnig ystod eang o wasanaethau i helpu i chi leihau eich costau ac i chi dyfu eich busnes. Maent yn cynnig: Gwasanaeth Recriwtio – hysbysebu eich swydd ar Universal Jobmatch bob wythnos. Gwasanaeth Cynghori – siarad â’ch arbenigwr Canolfan Byd Gwaith. Gwasanaeth Unigryw – i ddod o hyd i’r bobl […]

>>

Aug 18

Cynlluniau Rhyddhad Ardrethi Newydd

Cyhoeddwyd Cynllun Rhyddhad Ardrethi newydd gan Ysgrifennydd Y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru ac yn cynnwys gostyngiad ardrethi posibl i fusnesau sy’n talu mwy yn dilyn Ailbrisio 2017. Mae dwy haen o ryddhad i eiddo manwerthu cymwys sydd wedi’u meddiannu sydd â Gwerth Ardrethol o £50,000 neu lai yn y flwyddyn ariannol […]

>>

Aug 17

Treial o systemau talu electronig

Mae Conwy Cynhaliol yn chwilio am fusnesau bychain sydd wedi ei lleoli yn Nghonwy Wledig i dreialu systemau talu electronig. Gallech fod yn fusnes sy’n masnachu yn bennaf mewn arian parod a sieciau, neu yn syml un sydd wedi cael trafferth cael taliad prydlon. Gydag opsiwn talu electronig gallwch sicrhau y byddwch yn cael eich […]

>>
Conwy Business Centre