Oct 11

GOFOD SWYDDFA BLAENLLAW AR GAEL NAWR

Swyddfeydd newydd â chyflyrwyr aer, lleoliad ardderchog, ychydig oddi ar yr A470, funudasu o’r A55 a’r Rheilffordd Genedlaethol gyda mynediad i’r llwybr beiciau. Anson House – yr ateb cywir ar gyfer eich busnes … Swyddfa gynaliadwy, bwrpasol, fodern a ddygwyd atoch gan ddatblygwyr lleol sydd wedi ennill gwobrau cenedlaethol – Beech Developments: I archebu ei […]

>>

Cyflwyno’r Cyng Louise Emery – Aelod Cabinet yr Economi, Venue Cymru, Marchnata a Digwyddiadau (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy)

Penodwyd Louise yn Aelod Cabinet Economi, Venue Cymru, Marchnata a Digwyddiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ym Mehefin 2017. Mae Louise Emery yn un o ddau gynghorydd sy’n cynrychioli Ward Gogarth ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae hi hefyd yn cynrychioli Gogarth ar Gyngor Tref Llandudno, ac fe’i hetholwyd i’r ddwy swydd am y tro cyntaf […]

>>

Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig – Bwyd

Agorodd cynllun newydd heddiw Mae’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig – BWYD (RBISF) yn buddsoddi cyfalaf i helpu prosiectau sy’n dod â manteision clir a mesuradwy i’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru. Mae’r cynllun yn cael helpu cwmnïau prosesu a chynhyrchu bwyd a diod micro a bach, hen a newydd ledled Cymru. cliciwch yma […]

>>

Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF)

Mae’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF) ar gael i fusnesau micro a bychan sydd â llai na 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn. Mae MSBF yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector Twristiaeth yng Nghymru. Gellir ei defnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu […]

>>

Y dyddiad olaf ar gyfer yr hen ddarn £1 yw – 15 Hydref 2017

Ni fydd yr hen ddarn £1 yn cael ei dderbyn fel tendr cyfreithiol o ddydd Sul 15 Hydref 2017 ymlaen. Gall busnesau barhau i roi’r hen ddarn £1 allan.  Fodd bynnag, mae gan gwsmeriaid hawl i ofyn i’r ariannydd am ddarn £1 newydd os oes rhai ar gael. Ond nid oes raid i fusnesau gydymffurfio. […]

>>

Eich canllaw ar gyfer Blwyddyn y Môr 2018 bellach ar gael

Mae paratoadau’n mynd rhagddynt ar gyfer dechrau trydedd flwyddyn thematig Croeso Cymru – Blwyddyn y Môr 2018. Yn dilyn Blwyddyn Antur a Blwyddyn y Chwedlau eleni, bydd 2018 yn canolbwyntio ar ddathlu ein glannau anhygoel a morliniau gwych Cymru. Yn ystod Blwyddyn y Môr, bydd Croeso Cymru’n hyrwyddo Cymru fel cyrchfan arfordirol 21ain ganrif, gan […]

>>

Dewch yn e-fentor Ymddiriedolaeth y Tywysog

Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog ar hyn o bryd yn chwilio am e-fentoriaid i gefnogi pobl ifanc ar y rhaglen Fenter fel rhan o’u llwyfan dysgu digidol newydd sbon, Ymddiriedolaeth y Tywysog Ar-lein. Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog Ar-lein yn llwyfan dysgu digidol newydd sbon wedi’i ddylunio i roi cyfleoedd dysgu unigryw a chefnogaeth un i un […]

>>

GOFOD SWYDDFA BLAENLLAW AR GAEL NAWR

Swyddfeydd newydd â chyflyrwyr aer, lleoliad ardderchog, ychydig oddi ar yr A470, funudasu o’r A55 a’r Rheilffordd Genedlaethol gyda mynediad i’r llwybr beiciau. Anson House – yr ateb cywir ar gyfer eich busnes … Swyddfa gynaliadwy, bwrpasol, fodern a ddygwyd atoch gan ddatblygwyr lleol sydd wedi ennill gwobrau cenedlaethol – Beech Developments: I archebu ei […]

>>

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2017/18 a gynhelir gan Brifysgol Caerdydd

Fel y rhan fwyaf o wledydd eraill, mae Cymru yn cael ei gweddnewid yn gyflym, ac mae gan dechnolegau digidol rôl ganolog mewn busnes a chymdeithas. Yn rhan o’r newid hwn, mae nifer cynyddol o fusnesau yng Nghymru yn defnyddio band eang a thechnolegau digidol cysylltiedig fel cyfrifiadura cwmwl, fideo-gynadledda, ac ati. Er hynny, mae’n […]

>>

Oct 06

Cynigion Hydref / Tachwedd

Oes gennych cyfarfod neu digwyddiad I drefnu yn mis Hydref neu Tachwedd? Archebwch gyda ni a gewch disgownt o 10% am ddiwrnod cyfan a chael lluniaeth a hurio cyfarpar am ddim I archebu, cysylltwch â businesscentre@conwy.gov.uk  neu ffoniwch 01492 574574 a dyfynnwch ‘Cynigion Hydref’. (*rhai dyddiadau yn unig)  

>>
Conwy Business Centre