“Gwobrau Busnes Conwy mwyaf eirioed yn hanes”
Rupert Moon, Gwobrau Cymharu, 2017

all winners 2

GWOBRAU BUSNES CONWY 2017

Prif Noddwyr Gwobrau Busnes Conwy 2017

Cartrefi Conwy – Creu cymunedau i ymfalchïo ynddynt

Mae Cartrefi Conwy yn ‘Landlord Cymdeithasol Cofrestredig’ gyda thros 3700 o eiddo ledled Sir Conwy. Ar ôl cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru, rydym ni’n un o ddarparwyr tai fforddiadwy o safon uchel mwyaf blaenllaw gogledd Cymru.

Ein gweledigaeth yw darparu cartrefi a gwasanaethau cynaliadwy, fforddiadwy, ac o safon uchel i gymunedau gan annog cyfranogiad a pharchu anghenion pawb.

 

Busnes y Flwyddyn

Noddwyd gan

Worldspan New Logo Final copy“Mi oedd yn anrhydedd anhygoelgael i gael ein gydnabod ymysg ein cymheiriaid fel Conwy Busnes y Flwyddyn 2016  ac yn derbyn y wobr yn ffordd addas mewn lle i ddathlu ein llwyddiannau lawer.”

“Yn ogystal â chleientiaid sy’n seiliedig yng ngweddill y DU, Ewrop a thu hwnt, rydym yn ymfalchïo yn ein treftadaeth yma yng Ngogledd Cymru; rydym yn cefnogi llawer o fusnesau sydd yn lleol i ni yn cynnwys Nghanolfan y Nova, Clogau Gold, CAIS, Tal Y Cafn a Bragdy’r Gogarth, i enwi dim ond ychydig, ac yn ennill y wobr yn ddi-os wedi codi ein proffil ymhellach yn lleol. “

ENILLYDD: CAIS

CAIS-Business-of-the-Year-webMae CAIS yn elusen gofrestredig a sefydlwyd yn Llandudno yn 1976 sydd bellach yn gweithredu gan eu Prif Swyddfa yn Sgwâr y Drindod.

Mae’r elusen yn un o ddarparwyr mwyaf blaenllaw Cymru o wasanaethau cymorth personol, gan ddefnyddio eu harbenigedd a’u profiad i helpu pobl i oresgyn heriau bywyd cymhleth. Yn y blynyddoedd diwethaf mae’r amrywiaeth o wasanaethau wedi ymestyn i gynnwys mentrau cyflogaeth a rhaglenni cyflogadwyedd, cynlluniau mentora cyfoedion, mynd i’r afael â digartrefedd, gan ymgysylltu â chyn-filwyr milwrol, troseddwyr a’r rhai sydd â phrofiad o afiechyd meddwl.

Mae CAIS yn  gweithio gyda  gwasanaethau’r llywodraeth, iechyd a chyfiawnder troseddol yn agos cenedlaethol a lleol, asiantaethau statudol a thrydydd sector a phartïon eraill.  Yn ystod y 12 mis hyd at fis Mawrth 2017 a gyflwynir CAIS 86 contractau ar gyfer comisiynwyr gyfanswm y gweithlu yn awr rhifau 230 a mwy bron i 100 o wirfoddolwyr gweithgar Trosiant yn 2016 oedd cofnod £ 7.2 miliwn

Ar hyn o bryd mae CAIS yn datblygu cyfres newydd o gynlluniau strategol a gweithredol ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Byddant yn parhau i gadw’r ffocws a hyfforddwyd yn agos ar bartneriaethau newydd, ffyrdd newydd o weithio, a marchnadoedd newydd a chyfleoedd i sicrhau y gallant barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i rai o’r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghonwy a ledled Cymru

DERFYNOLWYR

Brodwaith Cyf

The Traditional Welsh Sausage Company
(Edwards o Gonwy)

Global Tiles

Grwp hamdden Tir Prince

Llaeth y Llan

Busnes Bach y Flwyddyn

Noddwyd Gan

Sponsor of Conwy Small Business of the Year

Fel arbenigwyr mewn busnes, rydym yn cynnig ein haelodau ystod eang o wasanaethau busnes hanfodol gan gynnwys cyngor, arbenigedd ariannol, cefnogaeth a llais pwerus yn y llywodraeth.

Ein cenhadaeth yw helpu busnesau llai yn cyflawni eu huchelgeisiau.

Nid ydym yn er elw, a arweinir gan dîm o’n haelodau, ac yn bodoli i wasanaethu’r busnesau yn y DU.

ENILLYDD: 3rd Space @ the Great Orme Brewery

3rdSpace-Small-Business-web3RD sPACE@ The Great Orme Brewery, a osodwyd yn y 100 mlwydd oed lladd-dy Llandudno yn Builder Street, yn ei hail flwyddyn o fusnes yn 2017. Yn y cyfnod hwn, mae wedi dod yn un o Gonwy a Llandudno yn mynd i leoliadau ar gyfer cerddoriaeth fyw, comedi, pop i fyny bwytai, prosiectau allgymorth cymunedol a llawer mwy.

Mae ei nosweithiau gwerthu allan yn rheolaidd wedi denu rhai o artistiaid a digrifwyr teithiol DU gorau i’r ardal a’i lleoliad gapasiti 120 wedi ailddiffinio y farchnad ar gyfer nosweithiau ‘arbrofol’ allan.

Wedi’i sefydlu gan grŵp bach o wirfoddolwyr ymroddedig, mae’r tîm bellach yn cyflogi sylfaen staff rheolaidd o 9 o weithwyr ac yn cynnal dros 100 o ddigwyddiadau bob blwyddyn.

Gwnaeth 3ydd Gofod penderfyniad agoriad clir i hedfan neu farw dan ei gynaliadwyedd ei hun, ynghyd â ymrwymo i gefnogi cynnyrch lleol cymaint â phosibl. Mae’r cyfuniad o fenter, cynaladwyedd ac arallgyfeirio o eisoes yn gryf Bragdy’r Gogarth wedi bod yn llwyddiannus wrth arddangos sut y gall busnes yn cael ei sefydlu gydag ychydig iawn o gyfalaf ac yn ennill ei ffordd i mewn i’r calonnau pobl leol ac ymwelwyr i Ogledd Cymru. Marchnata 3ydd Space wedi bod yn eithriadol o ran dylunio graffeg a chyfryngau cymdeithasol. Mae’r presenoldeb ar-lein ynghyd â gair cadarnhaol o geg wedi bod cynhwysyn gyfrinach y lleoliad, gyda dros 5 o ymwelwyr rheolaidd â’i thudalennau mewn dim ond 18 mis. Bydd 3ydd Gofod parhau i ail fuddsoddi yn ôl i mewn i’r lleoliadau parhaus datblygiad.

DERFYNOLWYR

Tir a Mor

Cwmni Datrys Cyf

Sional

Gemwaith Wyn

Busnes Newydd y Flwyddyn

Noddwyd Gan

powlsons logo 2014 finalPROFIADOL, HAWDD I YMDRIN Â LLAI DDRUD

GWASANAETHAU LLAWN
• Dylunio, marchnata ac argraffu
• Saesneg a Chymraeg
• O print bach yn rhedeg o 100oedd i argraffu filoedd o eitemau
• Cyflwr yr stiwdio ddylunio celf a Byd-eang gweisg argraffu Heidelberg

HAWDD I WEITHIO GYDA
HAWDD I GYRRAEDD
HAWDD I YMDDIRIEDOLAETH
POWLSONS – RHOI MANTAIS I CHI

 

 

Enillydd: Llogi Beic Llandudno

Llandudno-Bike-Hire-New-Business-webDechreuwyd Llogi Beiciau Llandudno ym Awst 2015 gan Debbie Richardson. Debbie mwynhau beicio, ond nid yn ffanatig. Tra’n marchogaeth ar hyd Promenâd Llandudno yn mwynhau lleoliad gwych, gwelodd Debbie fwlch yn y farchnad ac yn ei ysbrydoli i gychwyn busnes llogi beiciau. Dechreuodd Debbie i ddechrau fel busnes symudol gyda dim ond chwe beic. Ers mis Hydref 2015 busnes wedi ei leoli yn St Georges Place yn Llandudno. Gyda mynediad i lwybr yr arfordir a’r trawiadol y Gogarth, Llandudno oedd y lleoliad perffaith. Llogi Beic Llandudno yn cynnig amrywiaeth ‘eclectig’ o 25 o feiciau – y ddau pwer pedal a thrydan. Mae’r amrywiaeth o feiciau yn caniatáu i feicwyr o wahanol alluoedd i reidio ei gilydd a mwynhau antur seiclo epig. Mae trigolion lleol hefyd yn llogi beiciau trydan i roi cynnig arnynt cyn gwneud y buddsoddiad i brynu un o’u hunain. Promenâd Llandudno yn gwneud cylched daith brawf rhagorol. Debbie yn hyrwyddo y busnes drwy gyfryngau cymdeithasol a gwestai lleol ac mae wedi ennill adolygiadau gwych am ei gwasanaeth personol eithriadol. Fel y dywed Debbie, ‘Nid yw’r busnes yn unig yw llogi beiciau, mae’n ymwneud â darparu gwasanaeth eithriadol, personol i unrhyw un a fyddai’n hoffi reidio beic’. Llogi Beic Llandudno oedd enillydd Gwobr Busnes 2016 Conwy i Fusnes Werdd y Flwyddyn.

DERFYNOL

UK Leisure Living 

Gwinllan Conwy

Lawton Café Grill

The Grape to Glass

Digwyddiadau Gorjys

Jonny Dough’s Wood Fired Pizza

Person Busnes y Flwyddyn

Noddwyd Gan

“It sounds a bit of a strong claim, but it’s true. We really go that extra mile to make sure our solutions are the right ones for you, after all getting the best answers to the right questions is our ethos. We listen to you, understand your ambitions to help us to make sure that we do the best for you and your business. We cover all of the bases. Accountancy, Audit and Taxation, as well as Corporate Finance are the major strings to our bow. We believe we have the skills and expertise to do the basics as well as advise and propose things that might be just that little bit different. So if you are in the market and looking for more than a standard accountancy service then give us a call and we’ll chat through how we can make a difference to you.” “Mae’n swnio’n dipyn o hawliad cryf, ond mae’n wir. Rydym wir yn mynd y filltir ychwanegol i sicrhau bod ein datrysiadau yw’r rhai iawn i chi, ar ôl cael yr holl yr atebion gorau i’r cwestiynau cywir yn ein hethos.

Rydym yn gwrando arnoch chi, deall eich uchelgais er mwyn ein helpu i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud y gorau i chi a’ch busnes.

Cyfrifeg, Archwilio a Trethiant, yn ogystal â Cyllid Corfforaethol yw’r prif llinynnau i’n bwa, yn ogystal â rhoi cyngor a chynnig pethau a allai fod yr un ychydig bach yn wahanol. “

Andy Ainscough – Parc Antur Surf Snowdonia 

Andy-Ainscough-Business-Person-(not-him)-webAndy yw Rheolwr Gyfarwyddwr Surf Eryri Antur Parc a agorodd yn 2015. Cyn hyn roedd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau, cymerodd Andy ar sefyllfa’r Rheolwr Gyfarwyddwr yn 2016. Yn dilyn lansiad proffil uchel, dioddefodd Syrffio Eryri sawl problem peirianneg – nad oedd yn dechrau delfrydol. Gyflawniad allweddol Andy 2016 wedi bod yn ei dro fod yn llai na delfrydol yn dechrau o gwmpas. Materion technegol wedi cael eu goresgyn a rhaglenni cynnal a chadw ar waith. Mae Andy hefyd wedi hwyluso buddsoddiad ychwanegol er mwyn ehangu apêl y parc i deuluoedd iau. Mae ei ymdrechion Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata wedi ennill yn ôl hyder y cyhoedd, gyda Surf Eryri yn cael ei argymell gan Lonely Planet fel rhan un o ranbarthau gorau’r byd ar gyfer 2017. Surf Eryri wedi cael teledu a sylw yn y cyfryngau ar draws y DU a thu hwnt. Yn ogystal â chreu mwy na 120 o swyddi, yr economi leol elwa o gadwyn gyflenwi sylweddol rhaeadru i lawr drwy gyflenwyr a chontractwyr trydydd parti. mentrau cymunedol wedi cynnwys clwb syrffio am ddim a hyfforddiant achub bywyd Mae digwyddiadau diweddar yn cynnwys cynnal Syrffio Taith Pro y DU a ddaeth 2500 o wylwyr i’r cwm. Daeth y Farchnad Nadolig yn 10,000 o ymwelwyr ychwanegol. Yn gyffredinol Surf Eryri wedi dyblu eu rhagolygon ymwelwyr ac wedi croesawu dros 150,000 i’r parc. Eu digwyddiad nesaf yw Gŵyl Casa Su sy’n cael ei chynnal ar ddydd Sul 28 Mai. Y tro cyntaf yr ŵyl hon gael ei chynnal yng Ngogledd Cymru.

DERFYNOLWYR

Gareth Jones – UK leisure Living 

Paul Levy – Livetech

Adam Williams- Grwp Hamdden Tir Prince

Marcus Copeland- Exile

John Jones – Powlsons

Menter Gymdeithasol y Flwyddyn

Cefnogwyd Gan

05 - BCC-SBW LogotypeBusnes Cymdeithasol Cymru yn darparu cymorth dwys un-i-un i fusnesau cymdeithasol ar draws Cymru sydd yn edrych i ehangu neu greu swyddi.

Enillydd: Sw Fynydd Gymreig

Agorodd y Sw Fynydd Gymreig yn 1963 ac ef yw’r unig sw yng Ngogledd Cymru, gan ddenu 160,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae’r sw Dyfarnwyd statws elusennol yn 1983. Yn 2016 croesawodd y Sw ei ymwelydd 8 miliynfed. Mae’r apeliadau sw i bob oed ac yn gweithio yn barhaus i ddenu newydd ag ymwelwyr sy’n ailymweld, gan greu £ 2.1 miliwn i’r economi leol bob blwyddyn. Mae’r sw yn gwneud cyfraniad cynyddol bwysig at y gwaith cadwraeth ac addysg o sŵau, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Mae’n ymwneud yn y Rhaglen Bridio Ewropeaidd ac yn cefnogi prosiectau cadwraeth lleol a byd-eang. yn parhau i fod cadwraeth wrth wraidd ethos y Sw a 2016 gwelwyd genedigaeth nifer o rywogaethau gan gynnwys cenawon Panda coch prin a camel Bactrian. Mae’r sw yn ymrwymedig i gynnig ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, yn enwedig yn ystod gwyliau’r ysgol. Gall ymwelwyr ddod yn ‘Geidwad ar gyfer y Diwrnod. Mae hyn yn cynnig cipolwg prin ar y sw ac yn darparu ‘profiad ymarferol’ gyda’r anifeiliaid. Y llynedd gwelwyd datblygu Annog Bywyd Gwyllt Dysgu a Chanolfan Ddarganfod. Mae hwn yn adeilad amlswyddogaethol i’w defnyddio gan ysgolion, colegau, grwpiau cymunedol ac ymwelwyr. Mae’r sw yn cofleidio cyfryngau cymdeithasol ar hyn o bryd yn cyflogi 30 aelod o staff, ynghyd â recriwtiaid a gwirfoddolwyr tymhorol

DERFYNOLWYR

The Rabbit Hole – Mind Aberconwy

Pêl-droed Llandudno yn y Gymuned

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Castell Gwrych

Prentis Y Flwyddyn

Noddwyd Gan

Grwp llandrillo Menai - ALL LOGOS

Llwyddiant ysbrydoledig trwy ddarparu addysg a hyfforddiant ardderchog.

Roedd Grŵp Llandrillo Menai a sefydlwyd yn 2012 o ganlyniad i uno rhwng Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor. Mae’n cyflogi 2,000 o staff ac yn darparu cyrsiau i tua 27,000 o fyfyrwyr, yn cynnwys dros 1,000 o fyfyrwyr addysg uwch, ar draws Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Gwynedd.

Mae’r Grŵp yw cefnogi economi Gogledd Cymru trwy arfogi pobl leol gyda’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen i sicrhau cystadleurwydd a llwyddiant y rhanbarth. Mae ystod eang Grŵp o gyrsiau, profiadau dysgu o ansawdd uchel, cyfleusterau o’r radd flaenaf a staff talentog i gyd yn cyfrannu tuag at gyflawni’r nodau hyn.

Ffion Lloyd-Cartrefi Conwy

Ffion-Lloyd-Apprentice-webRoedd Ffion henwebu ar gyfer y wobr hon gan Cartrefi Conwy Daeth Ffion i ddechrau i Cartrefi Conwy fel Gweinyddiaeth Prentis Busnes. Ers hynny Ffion hefyd wedi cwblhau ei Rheolwr Prentisiaeth Uwch Prosiect yn llwyddiannus.

Nid yw sgiliau pobl ardderchog Ffion wedi mynd heb i neb sylwi ac mae hi bellach yn gweithio fel Mentor Academi Cyflogaeth. Mae brwdfrydedd Ffion yn heintus, mae hi wedi bod yn fentor gwych ac eiriolwr i denantiaid Cartrefi Conwy. Mae hi hefyd wedi cydlynu Project Diwrnod Mawr Allan Cartrefi Conwy Ffion yn parhau i astudio ac yn aelod gwerthfawr o’r tîm. Roedd y beirniaid wedi eu plesio gan ymrwymiad eithriadol Ffion i’w rôl ac astudiaethau parhaus

DERFYNOL

Matthew Hardy- NCC Home Learning

Craig Leah- Just Gents

Steve Lyall- 3rd Space @ the Great Orme Brewery

Joshua Jones- Brenig

Robert Tiesteel- Innogy

Cyrchfan Twristiaeth Conwy – Atyniadau a Llety

Noddwyd Gan

Conwy logo

 

Enillydd: Gwesty’r Imperial

Imperial-Attraction-and-Accommodation-webMae Gwesty’r Imperial yn westy pedair seren cain lleoli urddasol yng nghanol Llandudno yn cynnig golygfeydd panoramig ar draws y bae. Agorodd y gwesty ei drysau yn 1872 ac mae wedi gweld llawer o newidiadau dros y blynyddoedd. Mae canolfan iechyd a ffitrwydd agorwyd yn 1989. Mae gan y gwesty 98 ystafell wely, dau fwyty a dwy ystafell gynadledda a gwledda. Enillodd y gwesty pedair statws dechrau yn 2007. Eleni, Bwyty Chantrey dyfarnwyd ail rhoséd AA ar gyfer bwyta. Mae’r wobr yn cael ei Cyflawnwyd hyn drwy dim ond 4% o westai yn y DU. Gwesty’r Imperial yn cyflawni lefelau deiliadaeth gyson uchel gyda chynnydd flwyddyn ar ôl blwyddyn mewn trosiant heb ostwng safonau a chystadlu mewn rhyfeloedd pris. Geoff Lofthouse wedi bod yn Rheolwr Cyffredinol am 36 mlynedd ac yn gofalu am staff amser 42 o staff llawn amser a 60 rhan Mae’r gwesty yn aelod o Hoteliers Ystyriol a’r Cynllun Busnes Twristiaeth Werdd. Roeddent hefyd dyfarnwyd y Wobr Allwedd Werdd yn 2016 a chael Dyfarniad Arweinwyr Ymgynghorydd Arian Green Trip. Mae’r Imperial wedi cofleidio cyfryngau cymdeithasol a’u gwefan ardderchog wedi arwain at archebion mwy sylweddol Guest yn cael eu gwobrwyo gyda Cherdyn Teyrngarwch a chylchlythyrau rheolaidd Mae rheoli buddsoddi yn barhaus yn y gwesty, gyda’r tu allan yn cael ei hadnewyddu’n llwyr yn ddiweddar. Mae’r holl ffactorau hyn yn gwneud y Gwesty’r Imperial yn llwyddiant ffyniannus a yn enillydd teilwng o’r wobr hon.

DERFYNOLWYR

Parc Antur Surf Snowdonia

Grŵp Hamdden Tir Prince- Pier Llandudno

Go Below

 Gwesty’r Oasis

Cyrchfan Twristiaeth Conwy – Bwyd a Diod

Noddwyd Gan

Tir Prince Leisure Group - LOGO - WHITE ON BLACK

Enillydd: Gwinllan Conwy

Gwinllan-Conwy-Food-and-Drink-webCyf Charlotte a breuddwyd ei phartner o fod yn berchen ar eu gwinllan eu hunain yn dechrau pan fyddant yn symud i dyddyn yn Llangwstenin yn 2011. Yn 2012 maent yn plannu yr ychydig gannoedd o gwinwydd cyntaf. Erbyn hyn mae dros 2000 o winwydd dros dair acer. fathau o rawnwin hybrid Arbennig wedi eu dewis i ymdopi â’r pridd a’r hinsawdd Gogledd Cymru. Nid yw sefydlu gwinllan yn fuddsoddiad tymor byr. Yr agoriad swyddogol ym mis Mai 2016 gyd-fynd ag Wythnos Gwin Cymru. Mae rhan o’r ffermdy wedi cael ei adnewyddu i ddarparu ystafell blasu a siop a chanolfan ar gyfer teithiau winllan Mae’r ystod o winoedd yn cynnwys gwyn, coch, rhosyn a gwin pefriog. Roedd Charlotte yr anrhydedd o gael ei gyflwyno i’r Duges Cernyw yn y Dderbynfa Cymdeithas Gwinllan UK yn Clarence Mae’r busnes yn mynd o nerth i nerth gyda theithiau o’r winllan yn y galw uchel. Gwinllan Wines wedi cael sylw helaeth yn y cyfryngau fel cynhyrchydd gwin Cymru. Gwinllan Gwinoedd cynllunio i blannu 7 erw arall o winwydd i gynhyrchu mwy i tua 35,000 o boteli o win bob blwyddyn. Maent hefyd yn bwriadu datblygu llety moethus hunangynhaliol ac addasu hen adeilad fferm yn sba. Bydd y cynllun hwn yn anturus yn arwain at yr angen i gyflogi hyd at 10 o bobl

DERFYNOLWYR

Gwledd Conwy

Kings Head Llandudno

3rd Space @ The Great Orme Brewery

Canolfan Bwyd Bodnant

Gwobr i Cynnwys Cymunedau

Noddwyd Gan

Conwy Cynhaliol full colour-01-01

Enillydd: Pêl-droed Llandudno yn y Gymuned

Llandudno-Football-Community-Involvement-WebDechreuodd Llandudno FITC ei thaith yn 2010. aelod o’r clwb sefyll Hir Dorothy Langley yn arwain y syniad o gael clwb cymunedol ffyniannus sy’n gweithio yn y gymuned gan ddefnyddio pêl-droed i ymgysylltu â phobl leol. Arloesedd oedd yr allwedd o’r dechrau. Mae cael gweledigaeth glir o’r hyn y mae’r clwb am ei gyflawni yn eu helpu i gael cyllid a chefnogaeth. Mae ymgysylltu â’r gymuned yn allweddol i lwyddiant LFITC. Mae gan y clwb Hyfforddwyr Cymunedol sy’n gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion lleol, gan gyrraedd dros 100 yr wythnos yn amrywio o 3 oed i fyny. Mae dynion, merched, bechgyn a merched pêl-droed, ynghyd â chwe cynghrair ochr, sy’n gweld nifer yr ymwelwyr o dros 3500 trwy’r drysau yn wythnosol. gwersylloedd plant yn cael eu cynnal yn ystod yr haf i ddarparu amgylchedd diogel a sicr Yn ychwanegol at y cae gan y clwb TG / ystafell Addysgol gwych sy’n cynnig addysg yn sylfaenol syml TG i Lefel 3 mewn TG. Eleni, maent yn gwneud cais ar gyfer prosiectau Cynhwysiant Gweithredol a fydd yn eu galluogi i gynnig cyflogaeth o fewn y clwb a gyda’u partneriaid a noddwyr. Llandudno FITC ceisio ysgogi newid cadarnhaol i’r gymuned

DERFYNOL

Cangen LlandudnoSantander UK 

Bay Gallery

Partneriaeth Awyr Agored

Brenig

TG / Busnes Digidol y Flwyddyn

Cefnogwyd Gan

Welsh Government_KMae technoleg ddigidol wedi dod yn ofyniad safonol ar gyfer busnesau sy’n gweithredu yn yr oes ddigidol.

technolegau digidol megis band eang cyflym iawn, y cwmwl a chyfryngau cymdeithasol yn galluogi busnesau i gystadlu mewn marchnadoedd prysur a chyflymu twf busnes. Fodd bynnag, nid yw’n y dechnoleg sy’n bwysig, ond yr hyn y gall eich busnes ei wneud ag ef.

gwasanaeth cefnogi busnes a ariennir yn llawn-a all helpu eich busnes fanteisio ar amrywiaeth o dechnolegau digidol sydd ar gael drwy fynediad i gyngor, gwybodaeth a chefnogaeth ymarferol yw Cyflymu Busnes Cymru .

 

Enillydd: Livetech

Livetech-Digital-Business-webBydd Livetech yn mynd i mewn i’w ddeunawfed flwyddyn mewn busnes – Haf hwn o 2017! Fe’i sefydlwyd gan Paul Levy yn 2000 allan o gred y byddai bron pob busnes yn cael ei ddylanwadu gan y we yn y dyfodol, y weledigaeth yn sicr yn cymryd siâp! Livetech wedi cael blwyddyn anhygoel sydd wedi gweld partneriaethau digidol gyda busnesau lleol Gogledd Cymru ennill cydnabyddiaeth byd. Gan adeiladu ar lwyddiant y blynyddoedd diwethaf, Livetech wedi agor cyfleuster cydweithio newydd yn Llandudno. Gall y cymhleth yn cael ei ddefnyddio letya bell yn gweithio gan helpu busnesau eraill ffynnu a llwyddo.

Mae Livetech wedi cael eu hachredu yn ddiweddar fel partneriaid Google swyddogol. Yr unig gwmni yn yr ardal i ennill statws nodedig hwn. Maent hefyd yn cynnal sesiynau hyfforddi rheolaidd ac arweiniad ymarferol i bobl ifanc sydd am fynd i mewn i’r diwydiant marchnata ar y we.

Mae darparu gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf yn ganolog i bopeth bydd Livetech yn ei wneud.

Mae prosiect diweddar wedi bod yn creu atyniad ymwelwyr 4D yn y Sw Fynydd Gymreig. Mae mor realistig Livetech hyd yn oed yn ail-greu arogl baw pengwin!!! prosiect arloesol arall wedi helpu dangos bod y Senedd yn llawn o hen ffosilau. creu Livetech map rhyngweithiol cyntaf o ffosilau hymgorffori mewn adeiladau hanesyddol Llundain, gan gynnwys San Steffan. Fodd bynnag, prif ffocws Livetech yw ar fusnesau bach a chanolig lleol, gan ddarparu llwyfan i hyrwyddo eu busnes

DERFYNOLWYR

Be My Bear Ltd

White Wabbit Studio

NCC Home Learning

Conwy Business Centre