business-wales-logo-not-jigsaw

Cynhelir y Digwyddiadau Busnes Cymru canlynol yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Mae’r digwyddiadau i gyd yn rhad ac am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i

https://wales.business-events.org.uk/cy/

Dechrau a Rhedeg Busnes – Cymryd y Plunge

Ar y dyddiadau canlynol:

8 Ionawr 2019

19 Chwefror 2019

5 Mawrth 2019

9.30 – 4.30

**************************************************

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Cynyddwch Draffig I’ch Gwefan

 

10 Ionawr 2019

9.00 – 1.00

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata’n Ddigidol

 

28 Mawrth 2019

9.00 – 1.00

 

 

 

 

Cynhelir yn 16 Sgwâr y Drindod, Llandudno, LL30 2RB

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

 

4 Chwefror 2019

2.00 – 5.00pm

 

20 Mawrth 2019

5.30 – 8.30

Dechrau a Rhedeg Busnes – Cymryd y Plunge

 

4 Chwefror – 11 Chwefror 2019

5.30 – 8.30pm

 

                                                                                        

 

 

Wedi’i gynnal yng Ngwesty a Sba Cei Deganwy, LL31 9DG
Cyflymu Cymru i Fusnesau – SEO I Dyfu’ch Busnes

 

18 Rhagfyr 2018

9.00 – 1.00pm

Digwyddiadau i Ddod
#FSBConnect yng Ngogledd Cymru

Dydd Mawrth cyntaf y mis, yn dechrau 5 Medi 2017.
6.30pm – 8.30pm
3RDSPACE ym Mragdy’r Gogarth. Uned 3, The Old Abattoir, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR.

Eich cyfle i ymuno â rhwydwaith #FSBConnect a datblygu a thyfu eich busnes drwy fynychu ein digwyddiadau rhwydweithio cenedlaethol.

Mae #FSBConnect Gogledd Cymru yn costio £10.00 ac yn cynnwys pryf o fwyd.

Croeso i bawb, felly beth am ddod â chyfaill neu gydweithiwr efo chi

Siaradwch â pherchnogion busnes ac entrepreneuriaid eraill dros ginio mewn amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol.

cliciwch yma i ddarllen mwy

Cyfarfod â’r Prynwr

Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith

Dydd Mawrth 15 Ionawr

2019 9.30-11.00

Canolfan Fusnes Conwy,

Cyffordd Llandudno,

LL31 9XX

Cofrestrwch yn www.rcs-wales.co.uk

hello@rcs-wales.co.uk

 

Rydym yn caffael:

 

Ffisiotherapi

Osteopathi

Therapïau seicolegol gan gynnwys therapi gwybyddol ymddygiadol

Cwnsela

Trin Traed

Podiatreg

Dieteg

Cymorth Cyfraith Cyflogaeth

Cymorth Gallu Ariannol

Mae Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn cefnogi pobl gyda chyflyrau iechyd meddwl neu gorfforol cyffredin i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb salwch.

Rydym yn gwahodd darparwyr therapïau corfforol a seicolegol i’n helpu i ddarparu’r gwasanaeth ar draws Conwy, Sir Ddinbych, Ynys Môn a Gwynedd.

I ddarganfod sut all eich busnes wneud cais, ymunwch â ni yn ein digwyddiad Cyfarfod â’r Prynwr.
Bydd sesiynau grŵp bach yn ddiweddarach ym mis Ionawr er mwyn darparu arweiniad pellach gyda’r broses dendro.

Caiff y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith ei ariannu’n rhannol gan Gyllid Cymdeithasol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru. Dros y 3 blynedd diwethaf rydym wedi helpu dros 3,000 o bobl i wella eu hiechyd a lles yn y gwaith.

Ffordd y Gogledd: Gweithdai Marchnata Twristiaeth

#DarganfodyGogledd

 

Yn dilyn llwyddiant yr ymgyrch ‘Ymgolli dy Hun yng Ngogledd Cymru’ dros y misoedd diwethaf, dymuna Partneriaethau Marchnata Cyrchfan Gogledd Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad arbennig i rannu syniadau am sut y gall y sector twristiaeth fanteisio’n llawn ar Ffordd y Gogledd yn 2019.

 

Mae hwn yn ddigwyddiad AM DDIM i fusnesau twristiaeth Gogledd Cymru, gyda gweithdai rhyngweithiol i drafod cyfleoedd marchnata yn deillio o Ffordd y Gogledd y gallwch chi elwa ohonyn nhw… a chinio bwffe i ddilyn.

Gallwch ddewis un o ddau ddyddiad a lleoliad:

22.01.19 – 11am-2pm – Zip World, Bethesda (LL57 4YG)

31.01.19 – 11am-2pm – Pafiliwn Castell Penarlâg (CH5 3FB)

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer y digwyddiad yn Methesda

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer y digwyddiad ym Mhenarlâg

Noder: nifer gyfyngedig o lefydd sydd ar gael, ac fe’u dosrannir yn ôl ‘y cyntaf i’r felin’.

 

Maer prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru  sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Conwy Business Centre