business-wales-logo-not-jigsaw

Cynhelir y Digwyddiadau Busnes Cymru canlynol yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Mae’r digwyddiadau i gyd yn rhad ac am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i

https://wales.business-events.org.uk/cy/

Dechrau a Rhedeg Busnes – Cymryd y Plunge

Sesiynau ar y dyddiadau canlynol

23 Hydref 2017 / 14 Rhagfyr 2017 / 18 Ionawr 2018

9.30am – 4.30pm

Cyfryngau Cymdeithasol & Gweithdy Marchnata Digidol

20 Tachwedd 2017

10.00am – 4.30pm

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Twristiaeth

Iau 23 Tachwedd 2017

9.00am – 1.30pm

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol

Iau 14 Rhagfyr 2017

9.00am – 1.30pm

 

 

Digwyddiadau i Ddod
#FSBConnect yng Ngogledd Cymru

Dydd Mawrth cyntaf y mis, yn dechrau 5 Medi.
6.30pm – 8.30pm
3RDSPACE ym Mragdy’r Gogarth. Uned 3, The Old Abattoir, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR.

Eich cyfle i ymuno â rhwydwaith #FSBConnect a datblygu a thyfu eich busnes drwy fynychu ein digwyddiadau rhwydweithio cenedlaethol.

Mae #FSBConnect Gogledd Cymru yn costio £10.00 ac yn cynnwys pryf o fwyd.

Croeso i bawb, felly beth am ddod â chyfaill neu gydweithiwr efo chi

Siaradwch â pherchnogion busnes ac entrepreneuriaid eraill dros ginio mewn amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol.

cliciwch yma i ddarllen mwy

Sioe Deithiol Blwyddyn y Môr 2018

Dydd Iau 19 Hydref 2017 Venue Cymru, Llandudno, LL30 1BB

10:00am – 4:30pm

Cost: Am ddim (darperir cinio ysgafn)

Bydd Croeso Cymru ar daith fis Hydref ac yn cynnal cyfres o sioeau i edrych ar ffyrdd y gallwch chi weithio gyda nhw ar Flwyddyn y Môr yn 2018.

Bydd arddangosfa o fwydydd a diodydd Cymreig ar thema Blwyddyn y Môr hefyd i’w gweld ar y diwrnod.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle, cliciwch yma.

Digwyddiadau i Ddod
Rheoli Absenoldeb oherwydd Salwch
Gweithdy AM DDIM i Fusnesau Bach/Canolig

Dydd Llun 23 Hydref 2017
Neuadd Eglwys y Santes Fair
Ffordd Caergybi
Betws-y-coed
Conwy LL24 0AA

Bydd y gweithdy hwn yn cael ei gynnal yn y SAESNEG

Mae absenoldeb oherwydd salwch yn costio miliynau o bunnoedd y flwyddyn i fusnesau yng Nghymru mewn dyddiau gwaith a gollwyd.

Ar hyn o bryd, rydym yn gallu cynnig gweithdy hyfforddiant AM DDIM i gyflogwyr o fusnesau bach a chanolig (sefydliadau sydd â llai na 250 o staff). Nod y gweithdy yw helpu cyflogwyr i ddeall:

–  Sut i ddefnyddio iaith gadarnhaol i gefnogi eraill
–  Achosion a chostau absenoldeb
–  Model MICE o ddelio gydag absenoldeb

I archebu lle, cysylltwch â’r swyddfa drwy ffonio 01745 336442 neu e-bostio           hello@rcs-wales.co.uk

Cofrestru: 2.00pm, Gweithdy 2.30 pm tan 4.30 pm. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

CYFARFOD CANGEN CONWY O GYMDEITHAS GENEDLAETHOL Y LANDLORDIAID

Dydd Mercher 25 Hydref 2017, 5.30pm – 8.00pm
(Drysau ar agor am 5:00pm)

Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Sir, Bodlondeb,
Bangor Road, Conwy, LL32 8DU

Mae Julie Woolfenden, Cynrychiolydd Gogledd Cymru Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid, a Chyngor Conwy yn estyn gwahoddiad cynnes i chi fynychu cyfarfod nesaf Cangen Conwy o’r Gymdeithas.

Bydd y cyfarfod yn cynnwys:

• Diweddariadau gan Gymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid.
• Cyflwyniadau gan:
Nia Jones o’r Adran Gwaith a Phensiynau ynghylch Credyd Cynhwysol;
Barbara Owsianka, Ecolegydd yn siarad am ystlumod yn eich eiddo;
Alex Weaver yn cyhoeddi cynllun Bond newydd ac Asiantaeth Prydlesu wedi’i ailwampio.
• Stondinau gan wasanaethau lleol ac asiantaethau sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor.
• Rhwydweithio.
Bydd te a choffi ar gael o 5.00pm ymlaen.

Os ydych chi’n bwriadu mynychu, anfonwch e-bost at housingsolutions@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 576264 i gadw lle. 

Cymhorthfa Cyllid Busnes galw heibio Ehangu’ch busnes

Mae Banc Datblygu Cymru yn cynnal cymhorthfa galw heibio ‘Ehangu’ch Busnes’ rhwng 9.00 a 17.00 ar 15 Tachwedd 2017 yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Junction Way, Conwy LL31 9XX. 

Gall y swyddog buddsoddiadau yn y tîm microfenthyciadau, Heather Abrahams ateb eich cwestiynau a thrafod atebion cyllid ar gyfer eich busnes. Dewch i siarad â Heather am eich busnes a’ch cynlluniau.

Caiff busnesau Conwy wneud cais am fenthyciadau rhwng £1,000 a £100,000 a rhagor gan y band datblygu. Gellir defnyddio’r benthyciadau hyn i gychwyn, cryfhau ac ehangu busnes a hefyd i brynu stoc neu gyfarpar newydd. Gall y Banc Datblygu hyd yn oed eich helpu i brynu busnes arall.
Banc Datblygu Cymru yw’r cyllidwr mwyaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig. Maent yn gyfrifol am dros £1 biliwn ar draws nifer o gronfeydd. Gallant ddarparu benthyciadau neu fuddsoddiadau ecwiti hyd at £5 miliwn.
Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at emily.wood@developmentbank.wales i archebu slot 30 munud. Hefyd, gallwch ffonio Emily ar 029 2033 8110.

Gwasanaeth Cwsmeriaid Eithriadol
Un Diwrnod, Gweithdy Agored
Dydd Mercher 15 Tachwedd 2017

Nghanolfan Fusnes Conwy
Lôn y Gyffordd
Cyffordd Llandudno
LL31 9XX

Beth allwch chi ddisgwyl ei gael o’r gweithdy hwn:

• Creu Profiad Hudolus i Gwsmeriaid
• Llunio Gweledigaeth Wirioneddol ar gyfer Gwasanaeth 5 Seren
• Emosiwn yn erbyn rhesymeg – y Ffactor Joio Byw!
• Strategaethau Gwasanaeth Cwsmeriaid am gost isel, a digost
• Meithrin Cydberthynas er mwyn Cryfhau’r Berthynas â’r Cwsmer
• Cyfathrebu ar lafar a heb fod ar lafar
• Ysbrydoli Hyder, Ymddiriedaeth a Theyrngarwch
• Ymdrin â chwsmeriaid anodd
• Troi eich cwsmeriaid mewn i ‘Gefnogwyr Gwyllt’
• Creu Peiriant Atgyfeirio Cwsmer cadarnhaol

O £95 + TAW
Cyllid ar gael i fusnesau yng Nghymru a Gogledd Orllewin Lloegr

Lluniwyd a chyflwynir y gweithdy gan Brigette Handley, Cyfarwyddwr Hyfforddiant Zeta Learning 4 Change

Cliciwch yma i archebu

Gweithdy ‘Strengthscope’
Gan ‘Helping Reach Potential Ltd’

28 Tachwedd 2017
Canolfan Fusnes Conwy
Cyffordd Llandudno 

Beth fyddai’n ei olygu i’ch sefydliad os gallech ddatgloi egni a photensial pobl er mwyn cynyddu eich cynhyrchiant ac felly gyflawni gwaelodlin gwell?
Os ydych yn weithiwr AD profiadol yn gweithio i sefydliad neu yn hyfforddwr busnes neu ymgynghorydd llawrydd, gall defnyddio Strengthscope er mwyn datblygu eich pobl roi hwb i’r uchod – a mwy.

Ymunwch â mi ar 28 Tachwedd am weithdy hyfforddi un diwrnod er mwyn eich achredu gan Strengthscope a byddwch yn gymwys i ddefnyddio un o’r arfau datblygu a phroffilio sy’n seiliedig ar gryfderau yn y byd heddiw.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly CADWCH LE NAWR drwy clicking here 

Marchnadoedd Nadolig Surf Snowdonia

Dewch draw i Surf Snowdonia ddydd Sadwrn a dydd Sul y 9fed a’r 10fed o Ragfyr gan y byddwn yn cynnal y farchnad Nadolig orau yr ochr yma o’r Lapdir!

Bydd stondinau, gwin cynnes, bwyd Nadoligaidd, cerddoriaeth a phopeth Nadoligaidd! Mae’r marchnadoedd yn rhad ac am ddim.

NODYN I STONDINWYR – os ydych chi yn cynhyrchu neu’n gwerthu mae ychydig o stondinau ar ôl.

Cysylltwch gyda’n trefnydd digwyddiadau Nikki ar n.jones@surfsnowdonia.com

www.surfsnowdonia.com
Conwy Business Centre