business-wales-logo-not-jigsaw

Cynhelir y Digwyddiadau Busnes Cymru canlynol yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Mae’r digwyddiadau i gyd yn rhad ac am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i

https://wales.business-events.org.uk/cy/

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Ennill gyda SEO

Mawrth 22 Awst 2017

9:00am – 1:30pm

Dadansoddi’r farchnad / Ennill a Chadw Cwsmeriaid (Dechrau Busnes)

5 Medi 2017

9.30am – 1.00pm

Treth a Chadw Llyfr

7 Medi 2017

1.00pm – 4.00pm

Dechrau a Rhedeg Busnes – Cymryd y Plunge

23 Hydref 2017

9.30am – 4.30pm

 

Ydych chi eisiau dysgu am y ffordd orau o reoli eich straen eich hun a straen eich staff?

Dewch draw i’n sesiwn flasu am ddim!

Ymunwch ag Arweinyddiaeth ION ym Mwyty Dylan’s yn Llandudno ar 5 Medi rhwng 12pm a 2pm a bydd cyfle i chi ddysgu am ystod o offer, technegau a strategaethau lles i’w rhoi ar waith yn y gweithle a fydd o gymorth i chi allu cydnabod a rheoli eich straen eich hun a’ch staff.  Mae ein sesiwn flasu yn ymarferol a rhyngweithiol a bydd yn gyfle i chi gael rhagor o wybodaeth am Raglen Arweinyddiaeth ION.

Mae Rhaglen Arweinyddiaeth ION dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor.  Ariennir y rhaglen yn rhannol gan £2.7miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Archebwch eich lle yn y digwyddiad hwn drwy ymweld â:

https://ionleadership.co.uk/events/ion-leadership-feeling-stressed

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly sicrhewch eich bod yn archebu’n fuan i osgoi cael eich siomi!

Digwyddiad ar Ansawdd ym maes Gofal

Llun 18 Medi 2017

Canolfan Gynadledda Orme View

Coleg Llandrillo

Campws Llandrillo yn Rhos

(LL28 4HZ)

Cost: Am ddim

Mae’r sector gofal iechyd, sy’n brif gyflogwr ac yn diwallu anghenion ein cymunedau, yn ddiwydiant allweddol yng Ngogledd Cymru.

Mewn partneriaeth â’r diwydiant, mae’r Coleg wedi datblygu ystod o raglenni datblygu staff â chymhorthdal, sydd wedi’u llunio i ddiwallu anghenion hyfforddi’r rhai sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol heddiw.

Mae’r digwyddiad yn agored i berchnogion, rheolwyr neu arweinwyr yn y sector iechyd a gofal, yn ogystal â rhai sy’n gweithio yn y diwydiant ac sydd â diddordeb mewn datblygiad proffesiynol parhaus

Yn ogystal â gwybodaeth am yr amrywiaeth o gyrsiau a chyllid sydd ar gael, cynigir brecwast am ddim a chyfle i rwydweithio.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad a’r rhaglenni hyn, ac i archebu eich lle AM DDIM, ewch i http://busnes.eventbrite.com/.

Digwyddiadau i Ddod
#FSBConnect yng Ngogledd Cymru

Dydd Mawrth cyntaf y mis, yn dechrau 5 Medi.
6.30pm – 8.30pm
3RDSPACE ym Mragdy’r Gogarth. Uned 3, The Old Abattoir, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR.

Eich cyfle i ymuno â rhwydwaith #FSBConnect a datblygu a thyfu eich busnes drwy fynychu ein digwyddiadau rhwydweithio cenedlaethol.

Mae #FSBConnect Gogledd Cymru yn costio £10.00 ac yn cynnwys pryf o fwyd.

Croeso i bawb, felly beth am ddod â chyfaill neu gydweithiwr efo chi

Siaradwch â pherchnogion busnes ac entrepreneuriaid eraill dros ginio mewn amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol.

cliciwch yma i ddarllen mwy

Digwyddiadau i Ddod

Llwyddiant Menter yr Ifanc

Dydd Llun 25 Medi 2017.
6.00pm – 8.00pm
3RDSPACE ym Mragdy’r Gogarth. Uned 3, The Old Abattoir, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR.

Dewch draw i gwrdd â rhai o’r bobl ifanc ddisglair a gymerodd ran yn rhaglenni tîm a chwmni Menter yr Ifanc. Mae ganddyn nhw gynnyrch gwych a straeon diddorol dros ben ar yr hyn y mae sefydlu a rhedeg busnes yn ei olygu iddyn nhw. Byddwch yn sir o gael eich ysbrydoli!

Darganfyddwch fwy am Fenter yr Ifanc a’r gwaith ardderchog a wneir i hyrwyddo entrepreneuriaeth ymhlith pobl ifanc.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim a bydd Ffederasiwn Busnesau Bach yn darparu pryd o fwyd.
cliciwch yma i ddarllen mwy

Digwyddiadau i Ddod

Cynhadledd Merched Mewn Busnes 2017
gan Network She

Dydd Gwener 29 Medi 2017
9.00am – 4.30pm
Venue Cymru, Llandudno

Diwrnod cyfan o ddrysau agored, meddyliau agored a chyfleoedd agored.

Cyflwyniadau llawn ysbrydoliaeth a gweithdai hyfforddiant i ferched busnes, entrepreneuriaid ac unrhyw ferch sy’n ystyried sefydlu neu ddatblygu ei busnes ei hun neu fusnes y mae hi’n ei gynrychioli.

Bydd awyrgylch y gynhadledd yn gadarnhaol a chefnogol, a’r nod yw helpu merched i fagu hyder a chanolbwyntio ar y pethau pwysig mewn busnes ac i ddatblygu a llunio cynlluniau busnes da.
cliciwch yma i ddarllen mwy

Digwyddiadau i Ddod

Digwyddiad Cyswllt Cymdeithasol Dreigiau Gogledd Cymru

Dydd Iau 5 Hydref 2017
12:00 – 16:00
Llandudno Bay Hotel
Y Promenâd
Llandudno
LL30 1BE

Dyma gyfle i bobl fusnes ac unigolion sy’n dymuno datblygu eu cydwybod gymdeithasol i ddod at ei gilydd gydag achosion da amrywiol a thrafod sut y gellir cydweithio yn ein heconomi a’n hamgylchedd.

Mae gennym ni bedwar siaradwr ardderchog. Bydd Gareth Jones o’r Carbon Zero Group yn siarad am redeg busnes a rhoi rhywbeth yn ôl, bydd Becky Morgans, merch 22 mlwydd oed, yn siarad am ei bywyd a goroesi llawdriniaeth ar y galon, bydd Chris Roberts, Cyd-Sylfaenydd Dreigiau Gogledd Cymru, yn siarad am gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a bydd Margaret Aspinall o Grp Cefnogi Teuluoedd Hillsborough yn siarad am ei thaith.
cliciwch yma i ddarllen mwy

Conwy Business Centre