Grant Cefnogi Busnes Conwy

Hyd at £1500

 Grant dewisol i gefnogi twf busnesau, mentrau

cymdeithasol neu brosiectau arallgyfeirio ffermydd

yng Nghonwy. Mae grantiau rhwng £200 a £1500 ar gael yn seiliedig ar 50% o gostau cymwys y prosiect.

Pa un ai yw eich menter yn newydd neu wedi’i sefydlu gall y

grant helpu i dalu am brosiectau fydd yn cynyddu eich elw a’ch trosiant. Hoffem glywed gennych hefyd, os yw’r prosiect yn debygol o gynyddu nifer y swyddi yn y sefydliad neu arwain at welliannau sylweddol i’r amgylchedd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhan fwyaf o sectorau, ac os yw eich prosiect yn gymwys, gallwn helpu i brynu offer cyfalaf, deunyddiau marchnata neu hyd yn oed hyfforddiant arbenigol.

I ddarganfod a yw eich prosiect yn gymwys, cysylltwch â’r:

Tîm Cefnogi Busnes – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

01492 574 525 ●   E-bost: ecodev@conwy.gov.uk

Conwy Business Centre