Mae busnesau llwyddiannus yn hanfodol bwysig i economi Conwy.

Gan weithio’n agos gyda’n partneriaid, mae’r tîm cefnogaeth fusnes yng Nghanolfan Fusnes Conwy yn darparu arweiniad, gwybodaeth a, lle mae hynny’n gymwys, cefnogaeth ariannol i fusnesau yn Sir Conwy.

Gall ein Hymgynghorwyr Busnes cymwys a phrofiadol ddarparu arweiniad a chymorth o ansawdd uchel am ddim i gychwyn busnes a busnesau sydd eisoes yn bodoli, gan gynnwys:

 • darparu cyngor un i un ymarferol;
 • helpu gyda rhagweld ariannol;
 • helpu gyda Chynllunio Busnes; a
 • help ac arweiniad gyda cheisiadau am gyllid/grant.

Cysylltwch â’r tîm cefnogaeth fusnes • 01492 574 555


Oes arnoch chi angen help gyda…?

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn arfogi eich gweithlu gyda’r sgiliau a’r cymwysterau ymarferol sydd eu hangen arnoch chi – rŵan ac yn y dyfodol.

Mae’r ystadegau yn dweud y stori:

 • 80% o fusnesau yn dweud bod cyflogi prentisiaid yn gwneud eu gweithlu yn fwy cynhyrchiol
 • 83% yn dibynnu ar brentisiaethau i ddarparu gweithiwyr gyda sgiliau ar gyfer y dyfodol
 • 88% yn meddwl bod prentisiaethau’n creu gweithlu mwy brwdfrydig a bodlon.

Beth sydd dan sylw

Mae prentisiaethau’n cael eu cynllunio o amgylch anghenion cyflogwyr. Mewn gwirionedd maen nhw’n cynnwys mwy na 150 o sectorau busnes gwahanol. Mae’r hyfforddiant bob amser yn uniongyrchol berthnasol i’ch busnes – ac mae eich gweithwyr yn cyrraedd lefel uchel o gymhwysedd a pherfformiad.

Yn well fyth mae prentisiaid yn parhau i fod yn gynhyrchiol yn eich busnes tra maen nhw’n dysgu ac yn aml yn mynd ymlaen i swyddi uwch reolwyr gan arwain at elw sylweddol ar eich buddsoddiad.

I gael gwybod mwy cliciwch yma.

I gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau cyflogaeth neu gyfleoedd hyfforddi a ariennir ffoniwch Heather Thomas, Swyddog Ymgysylltu Busnes.
01492 574541
heather.thomas@conwy.gov.uk


Cymorth technoleg i dyfu’ch busnes yng Nghymru

P’un a yw eich marchnad darged yn lleol, yn genedlaethol neu’n rhyngwladol, mae technoleg ar-lein yn helpu busnesau Cymru i wneud newidiadau bychain i’w dull o weithio o ddydd i ddydd i wella arian ac elw.

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yma i helpu’ch busnes i wneud y gorau o offer a phlatfformau ar-lein trwy roi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi wneud y canlynol:

 • Lleihau costau
  Buddsoddi nawr er mwyn arbed yn y tymor hir
 • Cynyddu elw
  Denu a chadw cwsmeriaid
 • Arbed amser
  Symleiddio prosesau mewnol
 • Adeiladu sefydlogrwydd
  Rhoi hwb i sgiliau staff a phrosesau

Darganfyddwch fwy: https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy


 

Contractio a Chaffael

Oes gennych chi ddiddordeb mewn tendro am gontractau yn y sector cyhoeddus ond ddim yn gwybod gwahaniaeth rhwng holiadur cyn-gymhwyso a gwahoddiad i dendro?

Mae dros £4 biliwn o bunnoedd yn cael ei wario o bwrs y sector cyhoeddus yng Nghymru bob blwyddyn ac mae angen tendro ar gyfer llawer o’r gwariant hwn. Eto i gyd ar hyn o bryd, dim ond 35% o hwn sy’n cael ei wario gyda busnesau a leolir yng Nghymru.

Mae’n bosibl y bydd cyfleoedd i’ch busnes ddarparu nwyddau, gwaith neu wasanaethau i’r sector cyhoeddus, naill ai drwy gontract uniongyrchol neu drwy ddod yn is-gontractwr. Y prif fanteision o gyflenwi i gwsmeriaid yn y sector cyhoeddus yw eu bod yn:

 • gwsmeriaid ers amser maith ac yn sefydlog
 • fel arfer yn eich talu’n brydlon
 • penderfynu pa gyflenwr i’w ddefnyddio ar sail onest a theg
 • ymgymryd â chaffael yn unol â rheoliadau sydd ar gael yn gyhoeddus

I gael cymorth a chefnogaeth cliciwch yma.


Hyfforddiant a Datblygu’r Gweithlu

Oes arnoch chi eisiau datblygu eich busnes drwy ddysgu? I gael gwybod mwy cliciwch yma.

Am ragor o wybodaeth ac arweiniad ar faterion busnes gan adrannau eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ewch i’r dudalen dolenni. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano, cysylltwch â ni, rydym ni yma i’ch helpu.

01492 574 555

Conwy Business Centre