Cyflwyniad Seremoni Gwobaru Busnes Conwy 2016

Lawrlwythwch y cyflwyniad yma

Busnes y Flwyddyn Conwy

Noddwyd gan RISC IT Solutions

Cyflwynodd y gwobr gan Jeremy Keane o Risc It Solutions

Worldspan

Mae Worldspan Plc yn Asiantaeth Digwyddiadau a Chreadigol ddyfeisgar a sefydlwyd yng Nghonwy yn 1972. Rydym yn cynllunio ac yn darparu profiadau diddorol, ymgyrchoedd cyfathrebu a digwyddiadau sy’n adeiladu perthynas gryfach gyda gweithwyr, cwsmeriaid a phartneriaid cleientiaid. Gyda thwf hynod o gryf mewn gwerthiannau newydd ac arallgyfeirio’n barhaus a gwella gwasanaethau, profodd 2015 i fod yn flwyddyn hynod o brysur a chadarnhaol i’r tîm yn Worldspan.

darganfyddwch fwy…

Busnes bach y flwyddyn

Noddwyd gan Federasiwn y Busnesau Bach

Go Below

Mae Go Below Underground Adventures Ltd yn gwmni gweithgareddau awyr agored lle maent yn tywys eu cwsmeriaid ar antur gyffrous i hen chwareli llechi segur. Unwaith mae cwsmeriaid y tu mewn, maent yn cael profiad o ystod eang o weithgareddau fel dringo, abseilio, tramwyo a gwifrau sip

 

busnes newydd y flwyddyn

Noddwyd gan Powlsons

Gemwaith Wyn

Ar ôl graddio mewn Dylunio Cynnyrch o Brifysgol Bangor yn 2012, gwnaeth Lowri gais am swydd Rheolwr Cynorthwyol mewn cwmni gemwaith wedi’i hen sefydlu yn y Bont-faen. Sefydlodd weithdy dros dro mewn ystafell sbâr yn ei chartref wrth weithio ar nifer o gasgliadau gemwaith unigryw a fyddai’n sefyll allan ac yn cael eu cydnabod. Daeth ei hysbrydoliaeth gan ei diadell fechan ei hun o frîd prin defaid hirwlanog Dyfnaint a Chernyw y mae hi wedi bod yn eu bridio am ychydig o flynyddoedd ar fferm y teulu. Trwy gyfuno dau beth y mae hi’n hoff ohonynt – sef gwneud gemwaith a diadell fach o ddefaid, mae Lowri yn creu gemwaith wedi’u gwneud â llaw sy’n bersonol ac yn unigryw

darganfyddwch fwy…

Gwobr Twristiaeth Cyrchfan Conwy Attyniad a Llety

Noddwyd gan Adran Twristiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sw Mynydd Cymru

Sw Mynydd Cymru yw Sw Cenedlaethol Cymru a’r unig sw yng Ngogledd Cymru, gan ddenu tua 160,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Wedi’i gosod yn uchel ym mynyddoedd Bae Colwyn, gyda golygfeydd panoramig a godidog, mae’r Sw yn gartref i tua 1000 o anifeiliaid.

daganfyddwch fwy…

Busnes Werdd y Flwyddyn

Noddwyd gan Beech Developments

Llogi Beiciau Llandudno

Wedi’i sefydlu yn Awst 2015 gan Debbie Richardson yn dilyn newid gyrfa a’r angen i fod yn fwy egnïol. Gall Llogi Beiciau Llandudno gynnig beiciau sy’n addas i bawb, gan gynnwys beiciau â chymorth pŵer

darganfyddwch fwy…

Prentis Y flwyddyn

Noddwyd gan Grwp Llandrillo Menai

Dermot O’Leary

Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Arweinydd Tîm Clinigol ar gyfer tîm o barafeddygon ac yn barafeddyg ei hun ar gyfer Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Mae wedi rhagori ac ennill NVQ Lefel 3 mewn Rheolaeth, sy’n cynnwys ILM Rheolaeth.

darganfyddwch fwy am Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

darganfyddwch fwy am prentisiau…

 

Gwobr Twristiaeth Cyrchfan Conwy Bwyd a Diod

Noddwyd gan Adran twristiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Paysanne

Mae Paysanne wedi bod yn nodwedd amlwg o Ddeganwy ers 1988. Ar ôl 15 mlynedd o’i redeg, fe drosglwyddodd Bob a Barbara eu hallweddi i’w mab, Cai a gymerodd yr awenau yn 2003. Y llynedd, ymunodd Cai â’r cogydd David Hughes i redeg Paysanne fel menter ar y cyd gyda brwdfrydedd o’r newydd. Maent wedi gwneud ychydig o newidiadau sympathetig i’r lle (gan gynnwys agor ar gyfer Cinio Sul am y tro cyntaf) a chawsant eu gwobrwyo gyda blwyddyn fwyaf lwyddiannus erioed Paysanne.

darganfyddwch fwy…

3rd Space

Mae 3RD SPACE ym Mragdy’r Gogarth wedi llenwi un o leoliadau bychan Llandudno a oedd wir ei angen, ac yn cynnig cyfuniad cyffrous ac unigryw o’r Celfyddydau ac arloesedd Busnes. Mae’r lleoliad gwladaidd hwn, a wnaed bron yn gyfan gwbl o ddodrefn a ffitiadau wedi’u hailgylchu, yn creu dipyn o argraff trwy ei greadigrwydd toreithiog a dulliau hyblyg i farchnata a chyfathrebu.

darganfyddwch fwy…

Menter Cymdeithasol y Flwyddyn

Noddwyd gan CAIS

Creu Menter

Mae Creu Menter yn Fenter Gymdeithasol newydd sbon a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2015 ac mae wedi tyfu’n sylweddol mewn cyfnod byr iawn o amser.

Yn gryno, mae Creu Menter yn darparu ystod o wasanaethau cynnal a chadw adeiladau a gwasanaethau sy’n gysylltiedig â sector tai ar draws y rhanbarth. Ond mae’r fenter hon yn llawer, llawer mwy na brics a morter yn unig.

darganfyddwch fwy…

Person Busnes y Flwyddyn

Noddwyd gan Bennett Brookes

Paul Levy

Mae’n flwyddyn bwysig iawn i Paul Levy, rheolwr gyfarwyddwr asiantaeth greadigol ddigidol Livetech, sydd wedi symud i swyddfeydd canol tref mawreddog yn Llandudno, sef hen bencadlys Gogledd Cymru’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Trinity Square. Mae’r safle newydd, gyda 5,500 troedfedd sgwâr o le swyddfa a dau faes parcio, yn fuddsoddiad sylweddol yn y dyfodol ar gyfer Livetech.

darganfyddwch fwy…

Gwobr am Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Noddwyd Gan Insight with Passion

Dreigiau Gogledd Cymru

I godi arian ac ymwybyddiaeth ar gyfer sefydliadau neu unigolion sy’n cyfrannu at nodau cymdeithasol Dreigiau Gogledd Cymru, drwy dîm pêl-droed Dreigiau Gogledd Cymru. I wneud pêl-droed yn agored ac yn hygyrch i bawb. I fynd i’r afael â materion cymdeithasol o fewn pêl-droed. I fynd i’r afael â materion cymdeithasol ehangach a hyrwyddo cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol

darganfyddwch fwy…

 

 

busnes digidol y flwyddyn

Canine and Co.

Ynglŷn â Canine & Co:- Dechreuodd Canine & Co fasnachu yn 2011 a gyda chymorth Partneriaeth Wledig Conwy, mae wedi tyfu i fod yn fusnes proffidiol a chynaliadwy. Mae Canine & Co wedi llwyddo i dreblu eu perfformiad, elw a throsiant am y 3edd flwyddyn yn olynol. Beth yw Canine & Co:- Mae Canine & Co yn siop ategolion cŵn sydd ag amrywiaeth eang o goleri cŵn, harneisiau, tenynnau, gwelyau, cotiau a llawer mwy. Y Wasg a Chyhoeddusrwydd:- Mae brand Canine & Co wedi tyfu i fod yn enw poblogaidd, sefydledig, y mae pobl yn ymddiried ynddo. Yn wir mae ein cynnyrch wedi ymddangos yn rheolaidd ar The Alan Titchmarsh Show (2013 a 2014), The Paul O’Grady Show (2013) ac ar This Morning ITV (2013)

darganfyddwch fwy…

Gwobr Arweinyddiaeth ION

Noddwyd gan ION Leadership

Nina Sardar

Sefydlwyd Rhwydwaith Busnes f2n gan Nina Sardar, sydd ymhlith y 10% uchaf o ddefnyddwyr ar gyfryngau cymdeithasol 2015 yn ôl Twtr, yn un o’r 8 Entrepreneur Benywaidd uchaf i ddod i’r amlwg ar Twitter yn 2015 yn ôl PHA Media, yn Rising Star cylchgrawn Wales Business Insider 2014, wedi cyrraedd Rownd Derfynol ar gyfer Dynes Busnes y Flwyddyn Conwy a Gwobrau Arwain Cymru 2010 a Merch sy’n Rhwydweithio’r Flwyddyn 2009; mae Nina’n eiriolwr o rwydweithio ac yn angerddol am ddarparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf i aelodau

darganfyddwch fwy…

Conwy Business Centre