Mehefin 17- 20


WYTHNOS O WEITHDAI A SEMINARAU AR GYFER BUSNES A NODDIR GAN CARTREFI CONWY

“Mae’n bleser mawr gennyf eich croesawu i’r 4ydd Wythnos Fusnes Sir Conwy. Mae Conwy’n enwog am ei gynnig twristiaeth, ein traethau, y cyfleoedd antur a’r amgylchedd gwych i chwarae ynddo, yn ogystal â’r llety a’r cynnig bwyd gwych. Ond mae gan y Sir gymaint mwy i’w gynnig o ran busnes a’r economi. Mae’r wythnos fusnes yn gyfle gwych i ni i gyd arddangos y bobl fusnes sy’n gwneud Conwy yn lle dynamig ac arloesol.

ANDREW BOWDEN, CARTREFI CONWY – PENODI NODDWYR WYTHNOS BUSNES CONWY 2019

 Dydd Llun, Mehefin 17eg
5.30 – 7.30yh
Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Rhwydwaith Mawr Gogledd Cymru

Trefnwyd gan The Power House

Siaradwr allweddol David Evans,Gyfarwyddwr Dylan’s

Fel y digwyddiad cyntaf yn Wythnos Fusnes Conwy 2019, rydym wrth ein bodd, ar y cyd â The Powerhouse Network bod y digwyddiad rhwydwaith gyda’r nos hwn yn dwyn ynghyd rwydweithiau blaenllaw ac arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol o bob rhan o’r rhanbarth.

Bydd y digwyddiad hwn a’r wythnos fusnes yn dechrau gyda chanapes a diodydd cyn i ni glywed gan Andrew Bowden, Prif Weithredwr Cartrefi Conwy, noddwyr yr Wythnos Fusnes a Gwobrau Busnes Conwy. Bydd Andrew yn agor yr wythnos a’r nos yn ffurfiol.

Bydd y brif araith yn dilyn gan David Evans, Rheolwr Gyfarwyddwr Bwyty Dylans, yn rhoi ei hanes o lwyddiant mewn busnes gyda Dylans a beth sydd nesaf ar y gorwel.

Yn dilyn ymlaen bydd amser i wneud cysylltiadau newydd, cyfarfod â phobl newydd, chwilio am ffyrdd o gydweithio a chynyddu eich proffil busnes personol yng nghymuned Busnes Gogledd Cymru a thu hwnt.

Cliciwch yma i archebu lle


Dydd Mawrth, Mehefin 18fed
Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX
09:30- 16:30

Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
Busnes Cymru

Within this workshop you will learn the essential elements for business success including how to research your market, attracting customers, how to set prices and tools to take financial control of your business.

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.
Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn:

 • deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi’ch hun
 • gallu asesu eich sgiliau personol
 • gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes
 • deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes
 • gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith
 • gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Cliciwch yma i bwcio


Dydd Mercher, Mehefin 19
9:30- 15:30
Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno

Diwrnod Cyngor Busnes Maint Brathu – wedi’i noddi gan Gyfreithwyr Nelson Myatt

Ymunwch â ni am ddiwrnod gweithdy cyffrous wedi’i lenwi â gwybodaeth ymarferol, awgrymiadau ac awgrymiadau ar amrywiaeth o bynciau cyfredol a fydd nid yn unig yn ddefnyddiol wrth redeg a thyfu eich busnes, ar ba bynnag gam. Bydd yn darparu cyfoeth o wybodaeth gyswllt ar ble i fynd am gyngor ac arweiniad yn y dyfodol.

Mae’r holl siaradwyr yn y diwrnod llawn hwn yn arbenigwyr yn eu maes ac mae ganddynt flynyddoedd lawer o arwain busnesau at lwyddiant, bydd llawer o negeseuon allweddol ac enghreifftiau o arfer gorau yn ogystal â rhai “peidiwch â gwneud rhestrau”.

Bydd cyfle i rwydweithio yn ystod egwyliau ac amser cinio lle gallwch chi holi’r siaradwyr, a bydd sesiwn C ac A gyfreithiol cyn hyn, a gallwch daflu eich ymholiadau cyfreithiol at Andrew Nelson, Partner, cyfreithwyr Nelson Myatt a’n dydd noddwyr.

Mae amrywiaeth y siaradwyr, o arbenigedd Marchnata i gyllidwyr, hyrwyddo busnes i helpu i arwain, pecynnau TG busnes ar gyfer y dyfodol, talu treth a chynllunio olyniaeth i gyd yn sesiynau ymarferol na ddylid eu colli.

Lluniaeth lawn drwy gydol y dydd gan gynnwys cinio.

Cliciwch yma i bwcio


 

Dydd Mercher, Mehefin 19
16:30 – 19:30
Honda Gogledd Cymru, Mostyn Broadway, Llandudno, LL30 1YR

Y Dyfodol a’r Car

Cewch gyfle i gael golwg agos ar gerbyd Hybrid a gweld y cyflwyniad diweddaraf ar geir Trydan ac Hydrogen yn y dyfodol.

 

David Paveley, Rheolwr Gyfarwyddwr Honda Gogledd Cymru

Fe wnaeth gyrfa flaenorol David fel gyrrwr rali proffesiynol hefyd agor y drws i brofi a datblygu ceir ffyrdd ar gyfer gwneuthurwyr ceir lluosog, a rhoddodd fewnwelediad unigryw iddo i gyfanswm ymchwil a Dylunio cerbydau a’r broses weithgynhyrchu.

Gan weithio o amgylch y byd ers dros 30 mlynedd, mae David hefyd wedi gweithio gyda’r FIA, y corff llywodraethu byd-eang ar gyfer Chwaraeon Modur, lle yr oedd yn ymdrin â thorri eitemau diogelwch – o siwtiau gwrthdan i ddyluniadau helmed, seddi cystadleuaeth, dylunio cawelli a strwythurau cerbydau. Ei swydd olaf cyn symud i Ogledd Cymru oedd Cyfarwyddwr Marchnata Byd-eang a Chwaraeon Modur i Sparco, arweinydd y byd mewn offer diogelwch Chwaraeon Moduro.

Gyda fasnachfraint i un o brif frandiau y byd, Honda, mae gan David fewnwelediad unigryw i ddatblygiadau yn y dyfodol a fydd yn cael effaith uniongyrchol ar symudedd a’r amgylchedd. Mae David yn eistedd ar nifer o bwyllgorau sy’n rhoi gwelededd i’r hyn y byddwn yn ei yrru yfory.

Mae ei ddiddordebau busnes eraill yn cynnwys Lotus Gogledd Cymru, GroupB Motorsport ac fel ymgynghorydd ar gyfer rhannau carbon i ddiwydiant ceir y DU o’r Eidal.
Dewch i ymuno â ni i gael noson diddorol gyda digon o gyfleoedd rhwydweithio.

Cliciwch yma i bwcio lle


Marchnata ‘Nudge’

Dydd Iau, Mehefin 20
14:00- 16:00
Creating Enterprise, Station Rd, Mochdre, Colwyn Bay LL28 5EF

Eisiau ceisio ‘anelu’ eich cwsmeriaid at gynnyrch  penodol,  i newid ymddygiad neu danysgrifio i’ch newyddlen? Mae Nudge yn dechneg farchnata syml, cost effeithiol sy’n sicrhau canlyniadau. Mae’n siŵr eich bod yn cael eich ‘anelu’  i ryw raddau gan y brandiau mawr at eu cynnyrch bob dydd heb hyd yn oed sylweddoli hynny! Bydd y gweithdy hwn yn rhoi trosolwg byr o farchnata ‘anelu’  a pham ei fod mor effeithiol. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi sut y cafodd ei ddefnyddio yn y sector cyhoeddus a phreifat gyda chanlyniadau gwych.

“Rydw i wedi gweithio fel Partner Sicrwydd Busnes Cartrefi Conwy am y tair blynedd a hanner diwethaf. Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn ‘Nudge’ ac mewnwelediadau ymddygiadol a arweiniodd am fy mod yn cymryd rhan mewn prosiect llwyddiannus a oedd yn anelu at ‘hwb ‘ein tenantiaid tuag at wneud taliadau rhent ar-lein. Rwyf wedi defnyddio’r dysgu o’r prosiect hwnnw, a arweiniwyd gan arbenigwyr newid ymddygiad a marchnata cymdeithasol, i ddylanwadu ar y ffordd yr ydym yn cyfathrebu, yn allanol gyda’n tenantiaid ac yn fewnol gyda chydweithwyr. “

Gareth Leech – Partner Sicrwydd Busnes, Cartrefi Conwy

Cliciwch yma i bwcio


Dydd Iau, Mehefin 20
09:30- 11:30
Creu Menter, Station Rd, Mochdre, Colwyn Bay LL28 5EF

Mae gweld yn credu

Mae Creu Menter wedi tyfu o fusnes newydd sbon bedair blynedd yn ôl i sefydliad gyda throsiant o dros £10 miliwn o bunnoedd sydd wedi cael ei enwi’n un o’r 100 menter gymdeithasol orau yn y DU.  Dysgwch fwy am sut y gall bod yn fenter gymdeithasol a gwreiddio diwylliant o fentergarwch yn eich sefydliad chi eich helpu chi i dyfu.

Dysgwch hefyd am ein Hacademi Arweinyddiaeth sy’n anelu at gynyddu gwytnwch a thwf unigolion a sefydliadau ar bob cam o’u datblygiad a chael blas ar ein rhaglenni arweinyddiaeth unigryw

Arweinyddiaeth mewn Ffordd Fentrus – blas o’r academi Creu Menter

Archebu lle 


Dydd Iau, Mehefin 20

09:30- 16:30
Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno


Gweithdy Cyflwyniad i Dendro

 Gweithdy newydd sydd yn cyflwyno a rhoi gwybodaeth i fusnesau sydd yn newydd i dendro. Amcan y gweithdy yw;

 • Hwyluso Tendro i’r sector cyhoeddus,
 • Annog cyflenwyr dod o hyd i ag ymateb i gyfleoedd,
 • Annog defnydd o ‘GwerthwchiGymru’, gan hyrwyddo eu busnesau i brynwyr Sector Cyhoeddus a phrynwyr haen 1,
 • Nodi’r gofynion tendro a’r gweithdrefnau y gallai fod angen iddynt eu rhoi ar waith er mwyn gallu ymateb i dendr yn effeithiol,
 • Deall beth mae prynwyr yn edrych amdano,
 • Sylweddoli ar ffynonellau cymorth sydd ar gael,

Dylid cynghori’r rhai sy’n bresennol ar y gweithdy ddod â gliniadur / tabled efo nhw.

To book, visit Business Wales event finder

 

 

Conwy Business Centre